’ Skru ned for flek­slån’

Na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de er den ad­va­ren­de stem­me blandt na­tio­nalø­ko­no­mer­ne. Han fryg­ter sta­dig en bo­lig­bob­le i de store by­er

BT - - NYHEDER - Povl Dengsøe Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BO­LIG­LÅN

Na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de hav­de en klar op­for­dring med til re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne på gårs­da­gens års­mø­de i Re­al­kre­di­t­rå­det: Vær end­nu me­re forsigtig med at gi­ve bo­li­ge­je­re lån med va­ri­a­bel ren­te, så­kald­te flek­slån.

» Lem­pe­li­ge­re ad­gang til kre­dit må ik­ke bli­ve en kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter. Det in­de­bæ­rer f. eks., at et va­ri­a­belt for­ren­tet lån ik­ke me­ka­nisk bør be­vil­ges, selv om kun­den op­fyl­der god skik- reg­ler­ne og kan god­ken­des til et 30- årigt lån med fast ren­te og af­drag.

For ti­den vil det be­ty­de en fast ren­te på om­kring 3 pct. Det er me­get lavt, og den va­ri­ab­le ren­te kan hur­tigt bli­ve hø­je­re. Det bør der ta­ges højde for, når en kun­de god­ken­des til et lån, « sag­de han til de for­sam­le­de re­al­kre­dit­che­fer.

Skal gå skrap­pe­re til værks

Der­med op­for­drer han re­al­kre­dit­sek­to­ren til at gå skrap­pe­re til værks i kre­dit­vur­de­rin­gen, end de så­kald­te ’ god skik- reg­ler’ til­si­ger. Bag­grun­den er, at Lars Ro­h­de fryg­ter en bo­lig­bob­le med kun­stigt hø­je bo­lig­pri­ser me­re end de fle­ste an­dre øko­no­mer i lan­det.

» I de store by­er er der en ri­si­ko for, at pris­stig­nin­ger­ne er selv­for­stær­ken­de. Pris­stig- nings­tak­ten på f. eks. ejer­lej­lig­he­der i København har lig­get på om­kring 10 pct. i fle­re år, og man­ge bo­lig­kø­be­re sy­nes at ha­ve for­vent­nin­ger om, at pris­stig­nin­ger­ne vil fort­sæt­te. Det er klart, at en pris­stig­nings­takt som den, vi har set de se­ne­re år i København, ik­ke er lang­tids­hold­bar, « sag­de na­tio­nal­bank­di­rek­tø­ren.

Han på­pe­ge­de vi­de­re, at bo­lig­mar­ke­det un­der tid­li­ge­re op­sving og især i de før­ste år af det­te årtu­sind var en kil­de til ma­kroø­ko­no­misk usta­bi­li­tet og overop­hed­ning af øko­no­mi­en. Og han ser så stor ri­si­ko for, at det sker igen, at han kom med en op­for­dring til at væ­re ek­stra grun­dig med kre­dit­vur­de­ring og må­ske og­så stram­me en an- den re­gel for belå­ning af fast ejen­dom.

» Det kan in­de­bæ­re, at der skal ta­ges højde for, at bo­lig­pri­ser­ne kan svin­ge be­ty­de­ligt. Ef­ter at 00’ er­nes bo­lig­bob­le bri­ste­de, er det ty­de­ligt, at en belå­nings­græn­se for re­al­kre­dit­lån på 80 pct. ik­ke nød­ven­dig­vis sik­rer, at bo­li­gens vær­di er hø­je­re end re­al­kre­dit­lå­net ef­ter et pris­fald, « sag­de han.

Re­al­kre­di­t­rå­dets for­mand og di­rek­tør i Nykre­dit Mi­cha­el Ras­mus­sen vur­de­rer, at der ik­ke er ta­le om en bo­lig­bob­le trods de store pris­stig­nin­ger. Men han op­for­dre­de og­så til at hol­de godt øje med ud­vik­lin­gen samt at kre­dit­vur­de­re bo­lig­kø­be­re om­hyg­ge­ligt.

» Pris­stig­nings­tak­ten på f. eks. ejer­lej­lig­he­der i København har lig­get på om­kring 10 pct. i fle­re år, og man­ge bo­lig­kø­be­re sy­nes at ha­ve for­vent­nin­ger om, at pris­stig­nin­ger­ne vil fort­sæt­te, « si­ger na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.