Det er helt uhørt

Vold­som bal­la­de om hø­re­ap­pa­rat- pa­tent

BT - - NYHEDER - Las­se Fri­is BNB

ÆR­KE­RI­VA­LER

Hø­re­ap­pa­rat- gi­gan­ten GN ReSo­und er ra­sen­de på Dansk In­du­stri ( DI), ef­ter at bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen har sus­pen­de­ret den pris, som hø­re­ap­pa­rats­kon­cer­nen modt­og un­der en stort op­sat be­gi­ven­hed sid­ste år.

DI har truf­fet den kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning, for­di der si­de­lø­ben­de er en pa­tents­trid med ær­ke­ri­va­len Oti­con om en del af det pro­dukt, som vandt pri­sen.

» DI går ind og blan­der sig i en strid mel­lem to med­lem­s­virk­som­he­der, og det er sket på en må­de, hvor sag­lig­he­den er gå­et fløjten, « si­ger An­ders Hedegaard, top­chef i GN ReSo­und, i en højst ud­sæd­van­lig kri­tik af den or­ga­ni­sa­tion, som virk­som­he­den selv er med­lem af.

GN ReSo­und fik sid­ste år DIs år­li­ge Pro­dukt­pris, for­di virk­som­he­den hav­de op­fun­det et nyt hø­re­ap­pa­rat, som kan kom­mu­ni­ke­re på en ny må­de med Ap­ples iPho­ne. Men sam­ti­dig har en an­den stor hø­re­ap­pa­rats­kon­cern, Oti­con, an­lagt en pa­tentsag mod GN ReSo­und. Den hand­ler om bru­gen af en an­ten­ne­løs­ning til en del af det pro­dukt, som vandt pri­sen. Det har få­et DI til at sus­pen­de­re pris­ud­de­lin­gen.

» Der kø­rer en pa­tentsag om en an­ten­ne, som kun er re­le­vant for et af de pro­duk­ter, som er på mar­ke­det. Og det får plud­se­lig DI til at blan­de tin­ge­ne sam­men. He­le grund­la­get for pris­ud­de­lin­gen er til ful­de op­fyldt, « si­ger An­ders Hedegaard.

Han si­ger, at den ene­ste for­kla­ring, han har få­et på, hvor­for pri­sen er sus­pen­de­ret, er pa­tentsa­gen.

» Vi un­drer os syn­der­ligt over det her. Be­slut­nin­gen er uden sag­lig lo­gik, og vi an­er­ken­der den ik­ke, « si­ger An­ders Hedegaard. ud­stedt et mid­ler­ti­digt for­bud mod frem­stil­ling, salg og mar­keds­fø­ring i Dan­mark af pro­duk­tet ’ ReSo­und Linx Rie, « frem­går det.

Har tid­li­ge­re væ­ret i clinch

An­ders Hedegaard og top­che­fen for Wil­li­am De­mant, der ejer Oti­con, har tid­li­ge­re vist, at luf­ten er iskold mel­lem de to store ri­va­ler. Sid­ste år kom Ni­els Ja­cob­sen i Ber­ling­s­ke med en ræk­ke ne­ga­ti­ve be­mærk­nin­ger om GN ReSo­und. Han ud­tal­te sig blandt an­det tviv­len­de om de tek­no­lo­gi­ske valg, som GN ReSo­und har ta­get.

Det fik kort An­ders Hedegaard til at sva­re vredt igen.

» Det glæ­der mig, at Ni­els Ja­cob­sen snak­ker så me­get om os. Det er al­tid godt, når kon­kur­ren­ter­ne, og spe­ci­elt de store, bru­ger så me­get tid på at ta­le om os, « sag­de Hedegaard den­gang.

Hø­re­ap­pa­rat­mar­ke­det do­mi­ne­res af seks virk­som­he­der, der sid­der på 98 pro­cent af mar­ke­det.

Ni­els Ja­cob­sen ( til ven­stre) fra Wil­li­am De­mant, der la­ver hø­re­ap­pa­ra­ter, og An­ders Hedegaard, der er top­chef i GN ReSo­und ( til høj­re) er rø­get i tot­ter­ne på hin­an­den. Fo­to: Erik Ref­ner og Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.