To che­fer fy­ret ef­ter ulov­li­ge be­spa­rel­ser

BT - - NYHEDER - Magnus Ul­ve­man Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UD­SAT­TE BØRN

To che­fer i Oden­se Kom­mu­nes bør­ne- og un­ge­for­valt­ning er ble­vet fy­ret som en kon­se­kvens af, at kom­mu­nen valg­te at luk­ke en ræk­ke igang­væ­ren­de sa­ger om ud­sat­te børn og un­ge.

Der er ta­le om den øver­ste chef for det spe­ci­a­li­se­re­de bør­ne­om­rå­de og af­de­lings­che­fen, mens en tred­je chef har få­et en ad­var­sel.

De to ny­li­ge fy­rin­ger kom­mer ef­ter den ek­ster­ne re­de­gø­rel­se, som børn- og un­ge­rå­d­mand Sus­an­ne Crawley Lar­sen ( R) of­fent­lig­gjor­de midt i sep­tem­ber. Re­de­gø­rel­sen slog fast, at der var sket plan­lag­te og sy­ste­ma­ti­ske over­træ­del­ser af lov­giv­nin­gen på om­rå­det for ud­sat­te børn.

» Vi kan ik­ke ac­cep­te­re, at der sker plan­lag­te og sy­ste­ma­ti­ske lov­brud. Der­for har re­de­gø­rel­sen få­et så al­vor­li­ge per­so­na­le­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, « si­ger kon­sti­tu­e­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i bør­ne- og un­ge­for­valt­nin­gen Poul Ant­ho­ni­us­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Må føl­ge reg­ler­ne

Kom­mu­nen valg­te i sid­ste må­ned at fy­re hans for­gæn­ger, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Pie­tras, som en kon­se­kvens af sa­gen.

De to af­ske­di­ge­de che­fer kan se frem til fuld løn i hen­holds­vis et helt og et halvt år på i alt 1,3 mil­li­on kro­ner.

» Sam­let er det et højt be­løb, men vi er nødt til at føl­ge de reg­ler, der er på om­rå­det, « si­ger Poul Ant­ho­ni­us­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.