Kul­tur ’ En­de­lig er jeg ude af skam­me­kro­gen’

På søn­dag er Knud Chri­sten­sen, ali­as Se­ba­sti­an, ho­ved­per­son i TV2s ’ Top­pen af pop­pen’ – og han un­drer sig lidt over, hvor de un­ge egent­lig ken­der ham fra

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Da Se­ba­sti­an i midt- 80’ er­ne drop­pe­de ro­ck­en til for­del for mu­si­cal- bra­chen, blev han med si­ne eg­ne ord ’ sat uden for dø­ren af mu­sik­me­di­er­ne’. Men nu er spot­ligh­tet tilbage på den yd­my­ge 65- åri­ge kunst­ner, der har solgt over to mil­li­o­ner al­bum i Dan-

mark. De un­ge del­ta­ge­re i TV2hit­tet ’ Top­pen af pop­pen’ er vil­de med hans san­ge. Og Se­ba­sti­an un­drer sig egent­lig lidt. » Først for­stod jeg slet ik­ke, hvor de hav­de sam­let mi­ne san­ge op. Sti­ne ( Bram­sen) og Nan­na ( Oh Land) var jo ik­ke en­gang født, da jeg hit­te­de med ’ Hod­ja fra Pjort’ - godt hen­ne i min egen kar­ri­e­re. Men så for­tal­te Nan­na mig hem­me­lig­he­den: De hav­de hørt mi­ne san­ge hen­ne i bør­ne­ha­ven. Så er man vir­ke­lig ’ den gam­le’, « si­ger Se­ba­sti­an, der ud­over ’ Top­pen af pop­pen’ og­så er ak­tu­el med det dob­bel­te op­sam­lings­al­bum ’ De bed­ste san­ge’, hvor den nye du­et med før­nævn­te Oh Lands ’ Skjul­te øj­ne’ og­så er at fin­de.

Tilbage i ly­set

Og Oh Land er ik­ke den ene­ste af de helt un­ge del­ta­ge­re i ’ Top­pen af pop­pen’, der har be­nyt­tet lej­lig­he­den til at ar­bej­de sam­men med Se­ba­sti­an.

Un­der et ny­ligt di­rek­te ind­sam­ligsshow for Sy­ri­ens flygt­nin­ge op- trå­d­te Sti­ne Bram­sen og Se­ba­sti­an så­le­des med den klas­si­ske ’ Du er ik­ke ale­ne’. San­gen blev øje­blik­ke­ligt et viralt hit via Fa­ce­book og Youtube.

Og Sti­ne Bram­sen kun­ne ik­ke væ­re me­re stolt.

» Det er umu­ligt at be­skri­ve, hvor me­get Se­ba­sti­ans san­ge har be­ty­det for os al­le sam­men, « har hun så­le­des sagt i et ny­ligt in­ter­view.

I en sam­ta­le med BT un­der­stre­ger en af pro­gram­mets un­ge mænd, Sha­ka Lovel­ess, og­så sin be­un­dring:

» Han har må­ske det stør­ste og vig­tig­ste bag­ka­ta­log af al­le, « si­ger Sha­ka, der li­ge­som pro­gram­mets øv­ri­ge un­ge del­ta­ge­re nær­mest var be­æ­ret over at væ­re i Se­ba­sti­ans sel­skab.

Og mens de yn­gre kol­le­ga­er fra ’ Top­pen af pop­pen’ nær­mest står på nak­ken af hin­an­den for at ro­se Se­ba­sti­an, er det næ­sten umu­ligt at få mu­sik­leg­en­den til at si­ge no­get pænt om sig selv.

Men ef­ter en halv ti­mes in­ter­view lyk­kes det en­de­lig - Så­dan da:

» Jeg ved da godt, at jeg har la­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.