Mød di­ne gu­i­tar- ido­ler fra Vol­be­at til Ga­so­lin’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MUSIKMESSE

For­tid og nu­tid mø­des. Og gu­i­ta­ri­do­ler­ne står nær­mest i kø for at læ­re fra sig, når Co­pen­ha­gen Gu­i­tar & Bass Show for tien­de gang slår dø­re­ne op i we­e­ken­den.

Bil­ly Cross, Ja­cob Bin­zer, Mi­cha­el Den­ner, Franz Beck­er­lee, Finn Ol­af­sson og Vol­be­ats ame­ri­kan­ske le­ad­gu­i­ta­rist Rob Cag­gi­a­no er ba­re nog­le af de stjer­ner, der duk­ker op for at spil­le, de­mon­stre­re ud­styr, sva­re på spørgs­mål el­ler ba­re slud­re om mu­sik og ’ spa­der­ne’. Og Cag­gi­a­no, der sam­men med re­sten af Vol­be­at li­ge nu hø­ster me­gasuc­ces i he­le ver­den, glæ­der sig.

Mest kend­te el- spa­der

» Jeg har al­drig prø­vet det før. Men det skal nok bli­ve hyg­ge­ligt. Jeg skal sva­re på spørgs­mål. Og mon ik­ke og­så jeg ta­ger én af mi­ne gu­i­ta­rer med. Det er jo dét, det hand­ler om, si­ger Rob til BT.

Ga­so­lin’s le­gen­da­ri­ske Franz Beck­er­lee vil ud­stil­le nog­le af si­ne mest kend­te els­pa­der, der blev brugt un­der ind­spil­nin­gen af de udø­de­li­ge Gas- al­bum. D- A- Ds Ja­cob Bin­zer vil sam­men med Sø­ren Andersen væ­re at fin­de i Electric Gu­i­tars stand. Og når der ik­ke skal byt­tes, kø­bes el­ler ba­re gram­ses på nyt, læk-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.