Søv­ni­ge Say­bia

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

vo­res over­våg­nings­sam­fund. Og da et helt nyt stu­di­e­al­bum ik­ke er li­ge om­kring hjør­net, vil­le jeg hel­le­re hav­de en ud nu, « si­ger Se­ba­sti­an.

MU­SIK

Say­bia ’ No So­und From the Out­si­de’ RO­CK *** ***

Det er ot­te år si­den, dan­ske Say­bia har ud­gi­vet et nyt stu­di­al­bum. Og hvis de har brugt al den tid til at sam­le in­spira­tion, så kun­ne de snildt ha­ve ta­get ot­te me­re.

Så­le­des er ’ No So­und From the Out­si­de’ ik­ke no­get dår­ligt al­bum. Det er ba­re en tem­me­lig ano­nym om­gang mid­tem­po- ro­ck. Og man skal le­de læn­ge og lyt­te fl ere gan­ge for at fi nde en in­spi­re­ret tekst­bid el­ler en min­de­vær­dig me­lo­distump.

Al­bum­met ind­le­des for­nuft igt nok med en sang, der har beg­ge de­le.

Så­le­des er ’ Air­pla­nes And Sub­ma­ri­nes’ Say­bia, som vi hu­sker dem fra stor­heds­ti­den og de­res for­ri­ge og stor­slå­e­de al­bum ’ Ey­es on the Hig­hway’: me­lo­di­ø­se, stem­nings­mæt­te­de og dra­gen­de.

I skyg­gen af for­bil­le­der­ne

Men den for­nø­jel­se er desvær­re kort. Så­le­des dva­sker ti­telnum­me­ret, der føl­ger, der­u­dad i skyg­gen af bå­de Pink Floyd og Cold­play. In­ten­tio­ner­ne og håndværket er i or­den. Men desvær­re nås for­bil­le­der­ne al­drig til knæ­e­ne.

Og selv­om Sø­ren Huss sta­dig er én af vo­res mest kom­pe­ten­te ly­ri­ke­re, så em­mer hans nye en­gel­ske tek­ster ik­ke li­ge­frem af nød­ven­dig­hed el­ler pas­sion.

Og man tror desvær­re lidt for me­get på ham, når han i ’ It’s About Ti­me’ syn­ger: ’ So­me­days I work hard, so­me­days I don’t’.

Tæn­der på ide­en

Iro­nisk nok er ’ It’s About Ti­me’ end­nu et af al­bum­mets stær­ke­re track.

Und­ta­gel­ses­vis ly­der Say­bia her som om, de og­så selv tæn­der på ide­en om end­nu et Say­bia- al­bum.

Jeg skal ik­ke kun­ne for­kla­re, hvor­for trom­mesla­ger Pel­le Sø­ren­sen bå­de her og på fl ere an­dre san­ge for­sø­ger at ly­de som en ryt­me­boks fra 80er­ne. Men i ste­det for at styr­ke ud­tryk­ket vir­ker det eft er min me­ning di­stra­he­ren­de. Og al­bum­mets må­ske sva­ge­ste sang ’ One Mi­nu­te Man’, hvor Pel­le og­så høv­ler af sted ude på no­get, der mest af alt vir­ker som hans helt eget si­despor, ly­der som no­get, a- ha ik­ke en­gang vil­le rø­re ved i et uin­spi­re­ret øje­blik.

Hel­dig­vis er der an­dre go­de indslag på ’ No So­und From the Out­si­de’. Så­le­des er det på ’ Pa­ra­lyzed’ ty­de­ligt, at vi her lyt­ter til et band, der har spil­let sam­men i fl ere år­ti­er. Og den Be­at­les- ag­ti­ge ’ I’m Still Wai­ting’, der af­slut­ter se­an­cen, er fl ot byg­get op om­kring al­bum­mets må­ske stær­ke­ste me­lo­di.

Ud­kom­mer i dag.

Say­bia har holdt pla­de­pau­se i ot­te år. I dag ud­kom­mer de­res nye al­bum.

PR- fo­to

En purung og suc­ces­fuld Se­ba­sti­an i 1975 - godt ti år før bå­de Oh Land og Sti­ne Bram­sen blev født.

Fo­to: Leif Nyholm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.