Hun har styr på sproget

Sa­bi­ne Kir­ch­mei­er har væ­ret di­rek­tør for Dansk Sprog­nævn i en halv snes år, og be­gej­strin­gen for sproget er in­takt

BT - - NAVNE - Sø­ren Kas­se­be­er soren@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Claus Bech

60 ÅR I MOR­GEN

Det er no­get, de fl este har en me­ning om. Det er un­der kon­stant for­an­dring. Det kan, brugt på den ene el­ler den an­den må­de, gø­re nog­le gla­de og an­dre me­get vre­de. Det er sproget, vi ta­ler om, og når vi næv­ner sprog, dansk sprog, må vi og­så næv­ne Dansk Sprog­nævn - den­ne oft e gan­ske om­strid­te stats­li­ge forsk­nings­in­sti­tu­tion, der blev op­ret­tet i 1955 og som op­ga­ver har at føl­ge det dan­ske sprogs ud­vik­ling, at sva­re på spørgs­mål om dansk sprog og sprog­brug og at fast­læg­ge den dan­ske retskriv­ning. Dets di­rek­tør har si­den 2006 væ­ret Sa­bi­ne Kir­ch­mei­er. I mor­gen fyl­der hun 60 år.

Sa­bi­ne Kir­ch­mei­er er cand. mag. i dansk sprog og lit­te­ra­tur og ba­chel­or i tysk sprog og lit­te­ra­tur fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har des­u­den en ph. d. i ling­vi­stik og da­ta­ling­vi­stik fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, og hen­des forsk­nings­om­rå­der, for nu at ta­ge dem først, er sprog­po­li­tik plus en ræk­ke an­dre stør­rel­ser, som nok de fær­re­ste, der ik­ke selv er ling­vi­ster, har no­get dy­be­re kend­skab til el­ler vi­den om: Dansk mor­fo­lo­gi, syn­taks og lek­si­kalsk se­man­tik, sprog­tek­no­lo­gi, ma­ski­nover­sæt­tel­se, va­lens og de­pen­dens­gram­ma­tik og kor­pus­ling­vi­stik.

Stem­men udadtil

At hun så sam­ti­dig, som di­rek­tør, er Dansk Sprog­nævns an­sigt og stem­me udadtil, gi­ver sig selv, og det er i den rolle, de fl este, der ken­der hen­de, ken­der hen­de, og det er der­for og­så hen­de, der bå­de inkar­ne­rer det go­de, Dansk Sprog­nævn gør, og det, som Dansk Sprog­nævn ik­ke gør, og som in­sti­tu­tio­nen iføl­ge nog­les me­ning bur­de gø­re. Skal Dansk Sprog­nævn f. eks. ik­ke ty­de­li­ge­re gå ud at si­ge, hvad der er godt dansk, og hvad der er min­dre godt dansk? Og er det i or­den, at nog­le ord, iføl­ge den retskriv­nings­ord­bog, som Dansk Sprog­nævn ud­gi­ver, kan sta­ves på me­re end én må­de? Og er det dan­ske sprog i det he­le ta­get ik­ke tru­et af en­gelsk ind­fl ydel­se og nye ( ind­van­drer) må­der at ta­le det på og al­min­de­lig sjusk og slen­dri­an?

Født i Tys­kland

Dens slags og an­dre bræn­den­de sprogs­pørgs­mål sva­rer Sa­bi­ne Kir­ch­mei­er al­tid ger­ne ven­ligt og myn­digt på, og det hø­rer med til bil­le­det af hen­de, at hen­des kar­ri­e­re har væ­ret be­mær­kel­ses­vær­dig, al den stund hun - som nav­net an­ty­der - ik­ke er født i Dan­mark, men i Tys­kland, nær­me­re be­teg­net Han­nover. Hun kom først til Dan­mark som ni- årig, og sin op­le­vel­se af det­te skift e be­skri­ver hun selv så­dan her:

» Jeg hu­sker sta­dig ty­de­ligt, hvor­dan jeg i lø­bet af de før­ste må­ne­der fi k struk­tur på den lydsup­pe, jeg var dum­pet ned i, og be­gynd­te at ta­le og for­stå det sprog, som jeg nu hol­der så me­get af. Og må­ske er det grun­den til, at jeg al­tid har væ­ret be­gej­stret for sprog og sprog­li­ge ud­for­drin­ger. «

Den be­gej­string er hel­dig­vis in­takt, for Sa­bi­ne Kir­ch­mei­er hø­rer til den grup­pe af pri­vil­e­ge­re­de men­ne­sker, der har få­et lov til at ar­bej­de med det, de al­ler­mest bræn­der for. Hun el­sker og­så bø­ger, kunst, fi lm og al slags mu­sik, fra ro­ck til klas­sisk, tu­re i na­tu­ren med den lil­le gård­hund Freja og ik­ke mindst, som hun for­mu­le­rer det, rej­ser med sin kæ­re­ste. Ud i det blå, som man si­ger.

Di­rek­tør i Dansk Sprog­nævn Sa­bi­ne Kir­ch­mei­er fyl­der i mor­gen 60 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.