Do­ping til hjer­nen

BT - - TV - THRILLER 19: 35 18: 00 10: 20 15: 00 22: 25 00: 10- 06: 00 08: 05 11: 45 13: 05 21: 00

Ed­die Mor­ra er en hå­be­fuld ung for­fat­ter, der er ba­re li­ge det pro­blem, at Ed­die end­nu ik­ke har få­et skre­vet sin før­ste ro­man! Uan­set hvor me­get han an­stren­ger sig, må han kon­sta­te­re, at han desvær­re ik­ke kan fi nde in­spira­tio­nen til så me­get som at skri­ve et en­kelt ord på det hvi­de ark! Da kæ­re­sten Lin­dy slår op med ham, be­kræft er det ba­re Ed­di­es over­be­vis­ning om, at han er en håb­løs ta­ber. Alt det æn­drer sig ra­di­kalt ved mø­det med en gam­mel be­kendt, pus­he­ren Ver­non, der gør Ed­die op­mærk­som på et nyt eks­pe­ri­men­telt me­di­ka­ment ved navn NZT, som eft er si­gen­de skul­le kun­ne sik­re ” jo­bak­ti­ve­ring” for samt­li­ge hjer­nens neu­ro­ner! I sam­me øje­blik Ed­die ind­ta­ger NZT, be­gyn­der hans hjer­ne at kø­re på 100 pro­cent yde­ev­ne, hvil­ket gi­ver ham ev­nen til at genkal­de sig hvert ene­ste be­gi­ven­hed i hans liv ned til mind­ste de­tal­je, læ­re nye sprog med l ynets hast samt at lø­se kom­plek­se, ma­te­ma­ti­ske lig­nin­ger i en hån­de­ven­ding. Desvær­re vil fe-

Med­vir­ken­de: sten væ­re en­de­gyl­dig slut, så snart Ed­di­es be­hold­ning af NZT lø­ber tør. ( Ka­nal 5)

( T) Den gu­le Rolls- Roy­ce. En­gelsk dra­ma fra 1964. ( T) De kom lø­ben­de. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. To hår­de dren­ge fra Arizo­na. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1965. ( T) Hæv­ne­ren fra Okla­ho­ma. Ame­ri­kansk western fra 1939. ( T) To gan­ge let­sind. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1960. ( T) En stjerne fø­des. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1954. Skør med pi­ger. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1965.

( T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951. ( T) Westwor­ld – ve­stens vil­de ro­bot­ter. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1973. ( T) Luf­tens vove­hal­se. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1969. Nat- tv.

Brad­ley Coo­per bril­le­rer i rol­len som en hå­be­fuld for­fat­ter, hvis til­væ­rel­se ved hjælp af en re­vo­lu­tio­ne­ren­de pil­le skift er kurs fra nødspor til over­ha­lings­ba­ne, men desvær­re ik­ke uden om­kost­nin­ger! Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.