DAN­SKER­NE SI­GER JA TIL EF

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 43 år si­den 1972:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du mær­ker, hvor me­get du be­ty der for di­ne om­gi­vel­ser. Du får ros og an­er­ken­del­se, som var­mer dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Ting og sa­ger om­kring kom­mu­ni­ka­tion er det, som da­gen by­der ind med. Det er i dag, at du har or­det i din magt, som man si­ger, så brug det! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er en ro­lig dag, som lig­ger for­an dig, og hvor du bå­de får slap­pet af sam­ti­dig med, at du og­så bli­ver so­ci­alt og men­talt sti­mu­le­ret. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur står i op­po­si­tion til dit tegn og læg­ger der­med op til sam­ta­ler, dis­kus­sio­ner, me­nings­ud­veks­lin­ger mv. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du fø­ler, at der er fl ere, som hi­ver i dig fra al­le si­der. Men i den sid­ste en­de er det op til dig at fi nde ud af, hvad du egent­lig selv vil. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du får bugt med man­ge for­skel­li­ge prak­ti­ske op­ga­ver, sam­ti­dig med, at der og­så er plads til at slap­pe af. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det gi­ver dig en bed­re kon­takt med di­ne in­der­ste fø­lel­ser og dag­li­ge be­hov. Nu er det op til dig at mær­ke dig selv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du fø­ler dig klar og pa­rat til nye even­ty r. Du vil ger­ne gø­re no­get for an­dre, men må­ske skal du al­ler­først tæn­ke no­get me­re på dig selv? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

53). ( Svær 66). ( Mid­del 6). ( Nem

Ved en fol­ke­af­stem­ning stem­mer et fler­tal af væl­ger­ne for dansk ind­mel­del­se i EF. 63,4 pct. stem­te ja, mens 36,6 pct. stem­te nej. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Det Ra­di­ka­le Ven­stre, Ven­stre og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti var for et med­lem­skab. Kø ved et af­stem­nings­sted. Valg­del­ta­gel­sen var på 90,1 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.