Baggers ty­ve­ko­ster

BT - - TV- GUIDE -

Vi ved al­drig, hvad vi mø­der på den an­den si­de af dø­ren

SE­RIE

Hen­ning Hø­eg

ho­eg@ bt. dk Bort­set fra at se­ri­en egent­lig bur­de hed­de ’ Find Stein Baggers ty­ve­ko­ster’ - pen­ge­ne til­hør­te ik­ke ham, så er det spæn­den­de at føl­ge med, når DR3’ s An­ders Steg­ger dra­ger ver­den rundt for at spo­re de mil­li­o­ner, som Bagger stjal. For godt syv år si­den gik Stein Baggers im­po­ne­ren­de in­ve­ste­rings­fir­ma IT Fa­ctory kon­kurs. Tu­sind­vis af god­tro­en­de dan­ske­re fik øde­lagt de­res liv. De­res pen­ge var for­s­vun­det som dug for so­len.

Ho­ved­per­so­nen Stein Bagger fik en kor­te­re fængsels­straf og er i dag på fri fod.

Ved an­hol­del­sen blev pen­ge, bå­de, hu­se, ma­le­ri­er, di­a­man­ter og ure be­slag­lagt, men der mang­ler sta­dig 200 mil­li­o­ner kro­ner. Og der­for stil­ler An­ders Steg­ger og DR3 hvor­dan vi skal hånd­te­re en kil­de, og at vi er me­ga nervø­se for at rin­ge på et sted, for­di vi ik­ke ved, hvad vi mø­der på den an­den si­de af dø­ren, « si­ger An­ders Steg­ger om ’ Find Stein Baggers pen­ge’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.