LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1991. ( Fri­ed Gre­en To­ma­to­es at the Whost­le Shop) På ple­je­hjem­met for­tæl­ler den al­dren­de Nin­ny sin but­te­de nie­ce hi­sto­ri­en om Id­gie og Ruth. De to ve­nin­der kom­mer sam­men til at dri­ve Whi­st­le Stop Ca­fe, hvor man al­tid kan få steg­te grøn­ne to­ma­ter og ste­ge­ben med bar­becu­esau­ce. De to ve­nin­der har ufortrø­de­nt kæm­pet mod de ting, der har gjort li­vet svært – bl. a. en vol­de­lig æg­te­mand og Ku Klux Klan. Med­vir­ken­de: Eve­lyn Couch: Kat­hy Ba­tes, Id­gie Thre­ad­goo­de: Mary Stu­art Ma­ster­son og Nin­ny Thre­ad­goo­de: Jes­si­ca Tan­dy. In­struk­tion: Jon Av­net. DR1 kl. 00.30 Ame­ri­kansk krimi fra 1986. ( De­ad Man’s Fol­ly) Den kend­te kri­mi­nal­for­fat­te­rin­de, Ari­ad­ne Oli­ver, får til op­ga­ve at ska­be en mord­leg, som del­ta­ger­ne i en sam­men­komst på et smukt gam­melt land­sted kan for­ly­ste sig med. Men Oli­ver har fra be­gyn­del­sen en for­nem­mel­se af, at no­get er galt. Med­vir­ken­de: Hercu­le Poirot: Pe­ter Usti­nov, Mrs. Oli­ver: Je­an Staple­ton og Bland: Jo­nat­han Ce­cil. In­struk­tion: Cli­ve Don­ner. TV 2 Char­lie kl. 12.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 1980. ( Bru­ba­ker) Bru­ba­ker er blandt de døm­te på vej til et fængsel, der er be­ryg­tet for sin bruta­li­tet. Men den hand­le­kraf­ti­ge, ukon­ven­tio­nel­le Bru­ba­ker er ik­ke en ty­pe, der fin­der sig i hva­dsom­helst. Og så har han i øv­rigt en hem­me­lig­hed, der ad­skil­ler ham fra de øv­ri­ge ind­sat­te. Med­vir­ken­de: Bru­ba­ker: Ro­bert Red­ford, » Di­ck­ie « : Yap­het Kot­to og Lil­li­an Gray: Ja­ne Ale­xan­der. In­struk­tion: Stu­art Ro­sen­berg. DR2 kl. 17.05 Ame­ri­kansk thriller fra 1993. ( The Pe­li­can Bri­ef) To hø­jeste­rets dom­me­re bli­ver myr­det. Den un­ge ju­rastu­de­ren­de, Dar­by Shaw, kom­mer for tæt på sand­he­den om mor­de­ne, og plud­se­lig be­fin­der hun sig ude, hvor hun ik­ke kan bun­de. Dar­by kon­tak­ter jour­na­li­sten Gray Grant­ham, og sam­men ind­le­der de nu en fa­re­fuld kamp for at få sand­he­den frem og hol­de sig i li­ve. Med­vir­ken­de: Gray Grant­ham: Den­zel Was­hin­g­ton, Dar­by Shaw: Julia Ro­berts og Gavin Ver­he­ek: Jo­hn Heard. In­struk­tion: Alan J. Paku­la. Ka­nal 4 kl. 21.00 Fransk- en­gelsk even­ty rfi lm fra 2009. ( So­lo­mon Ka­ne) So­lo­mon Ka­ne er en yderst ef­fek­tiv dræ­ber­ma­ski­ne i 1500- tal­lets Eng­land. Ef­ter et brutalt ne­der­lag på et plyn­dring­s­togt i Nord­afri­ka be­slut­ter han sig for at læg­ge vol­den på hyl­den. Men en ond­skab er ble­vet væk­ket, og So­lo­mon Ka­ne har nu kun én mu­lig­hed for at over­le­ve: At ta­ge kam­pen op end­nu en gang! Med­vir­ken­de: So­lo­mon Ka­ne: Ja­mes Pu­re­foy, Jo­si­ah Ka­ne: Max von Sy­dow og Wil­li­am Crowt­horn: Pe­te Post­let­hwai­te. In­struk­tion: Mi­cha­el J. Bas­sett. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1988. ( The Na­ked Gun: From the Fi­les of Po­li­ce Squad!) Frank Dre­bin er en klod­set kri­mi­nal­be­tjent fra Po­li­ce Squad, en af­de­ling un­der Los An­ge­les’ po­li­ti. Frank ven­der hjem fra en op­ga­ve i Bei­rut, da hans mak­ker og bed­ste ven, kri­mi­nal­be­tjent Nord­berg, bli­ver skudt un­der en hem­me­lig ope­ra­tion. Franks efterforskning af mord­for­sø­get på Nord­berg gør ham mistænk­som over for den respek­te­re­de for­ret­nings­mand Vin­cent Ludwig. Med­vir­ken­de: Frank Dre­bin: Les­lie Ni­el­sen, Ja­ne Spen­cer: Pri­scil­la Pres­ley og Vin­cent Ludwig: Ri­car­do Mon­tal­ban. In­struk­tion: David Zuck­er. TV3+ kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.