LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1983. ( Sud­den Im­pa­ct) Den ef­fek­ti­ve Har­ry Cal­la­han bli­ver af po­li­ti­me­ster Jan­nings tvun­get til at ta­ge fe­rie, net­op som man har fun­det en mand myr­det ved stran­den. I San Paulo un­der­sø­ger Har­ry of­rets bag­grund, mens mor­de­ren slår til igen. Sam­me vå­ben, sam­me me­to­de. Men hvad for­bin­der of­re­ne? Har­rys egen chef lig­ger in­de med løs­nin­gen på myste­ri­et. Med­vir­ken­de: » Dir­ty « Har­ry Cal­la­han: Cl­int Eastwood, Jen­ni­fer Spen­cer: Son­dra Lo­cke og Mick: Paul Dra­ke. In­struk­tion: Cl­int Eastwood. DR1 kl. 22.10 Ame­ri­kansk fi lm fra 2013. ( Ho­me­front) Ja­son Stat­ham og Ja­mes Fran­co har ho­ved­rol­ler­ne i den­ne actionfyld­te thriller, der har Syl­ve­ster Stal­lo­ne som ma­nuskript­for­fat­ter. Ef­ter sin ko­nes død flyt­ter narko­be­tjent Phil Bro­ker ( Strat­ham) til en stille by med sin dat­ter i hå­bet om at gi­ve hen­de et bed­re liv. Men de­res fre­de­li­ge til­væ­rel­se bli­ver kort­li­vet, da Bro­ker får kend­skab til den vold og kri­mi­na­li­tet, som hær­ger det lil­le sam­fund som føl­ge af den lo­ka­le narko­boss’ ( Fran­co) for­ret­nin­ger. Snart må Bro­ker kæm­pe for at be­skyt­te bå­de sin dat­ter og by­en. Med­vir­ken­de: Phil: Ja­son Stat­ham, Mor­gan: Ja­mes Fran­co og Mad­dy: Iza­bela Vi­d­ovic. In­struk­tion: Gary Fle­der. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma- mi­ni­se­rie. ( Hea­ven & Hell: North and South, Book III) Bent kid­nap­per Gus, og Ge­or­ge slår sig sam­men med Char­lie og ” Magic” Ma­gee i jag­ten på Bent. Sam­ti­dig vi­ser det sig, at den in­di­a­ner, der var Char­lies ær­kefjen­de, gem­mer på en over­ra­sken­de hem­me­lig­hed. Imens plan­læg­ger Coo­per og Kla­nen at spræn­ge Mont Roy­al i luf­ten. Med­vir­ken­de: Ma­de­li­ne Main: Les­ley- An­ne Down, Ge­or­ge Ha­zard: Ja­mes Re­ad og Elka­nah Bent: Phi­lip Cas­noff. In­struk­tion: Lar­ry Pe­er­ce. TV 2 Char­lie kl. 13.20 Dansk ko­me­die fra 1964. ( Don Ol­sen kom­mer til by­en) Da den om­far­ten­de livs­ny­der Don Ol­sen an­kom­mer til Mid­del­kø­bing og bli­ver ven med ma­nu­fak­tur­hand­ler Thorsen i, be­gyn­der der at ske ting og sa­ger i den lil­le by - til den re­gel­ret­te bank­di­rek­tørs store for­try­del­se. Mø­det med Ol­sen får nem­lig Thorsen til at ind­se, hvor træt han er af provin­si­el små­bor­ger­lig­hed og kon­ser­va­tis­me, og hans op­rør­ske ad­færd får snart op­bak­ning fra by­ens un­ge - og gør ind­tryk på den køn­ne frø­ken Mor­ten­sen. Med­vir­ken­de: Don Ol­sen: Bu­ster Lar­sen, Thorsen: Dirch Pas­ser og Ba­ger­me­ster Horn: Karl Steg­ger. In­struk­tion: An­ker Sø­ren­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.45 En­gelsk western fra 1968. ( Shalako) En grup­pe eu­ro­pæ­i­ske ari­sto­kra­ter er i 1880’ er­ne ta­get på jagt i New Me­xi­co, hvor de hur­tigt kom­mer på kant med apa­cher­ne, der nø­digt ser gæ­ster i de­res re­ser­vat. Kun ene­bo­e­ren Shalako ser ud til at kun­ne red­de dem. Med­vir­ken­de: Iri­ni La­zaar: Bri­git­te Bar­dot, Shalako: Se­an Con­ne­ry og Sir Char­les Dag­gett: Ja­ck Hawkins. In­struk­tion: Edward Dmy­t­ryk. DR2 kl. 16.20 Ame­ri­kansk dra­ma- do­ku­men­tar­se­rie. Tam­my El­lis er til "bad boys", og den ka­ris­ma­ti­ske David Gat­lin er der­for li­ge hen­des ty pe. Men eft er et for­ha­stet æg­te­skab af­slø­res Davids dy­stre for­tid, og hen­des øn­ske om at skil­les bli­ver en ka­ta­ly­sa­tor for en blo­dig kon­fron­ta­tion. Med­vir­ken­de: Mi­ke Ful­ler: Tre­vor Bot­kin, Mi­cha­el Dal­ly: Mi­cha­el Mast, Gary Adams: Jon Welch, Fre­de­ri­ck Smith: Ri­chard Mag­na. TV3 Puls kl. 23.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.