RO­NAL­DOS DANS

Cri­sti­a­no Ro­nal­do har fle­re gan­ge sco­ret mod Dan­mark. I næ­ste uge kan han gø­re det igen. Men nu er Re­al Madrids po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne be­gyndt at ’ sco­re dansk’ på an­den vis. Han har nem­lig en dansk mo­del­flirt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DAR­LING DARVING Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk la­ly@ sporten. dk

Laurits Bak Lyck På pa­pi­ret bur­de der væ­re en ver­den til for­skel mel­lem 30- åri­ge Cri­sti­a­no Ro­nal­do fra Re­al Madrid og 19- åri­ge Ma­ja Darving fra Sla­gel­se. Men i vir­ke­lig­he­dens ver­den er af­stan­den – på fle­re fron­ter – ik­ke så stor.

Han er en af ver­dens mest be­røm­te og fe­te­re­de sport­s­stjer­ner. Hun er en dansk mo­del med kur­sen sat mod stjer­ner­ne.

Han ser ra­sen­de godt ud. Hun gør det sam­me.

Om det er dét, der gør, at de to har fun­det fæl­les fod­slag i en flirt langt fra bå­de fod­bold­ba­ne og catwalk, skal væ­re us­agt. Men det er ik­ke de­sto min­dre sket.

Fle­re af hin­an­den uaf­hæn­gi­ge kil­der for­tæl­ler BT, at den po­rtu­gi­si­ske ver­dens­stjer­ne og den vestsjællandske skøn­hed i be­gyn­del­sen af au­gust til­brag­te en we­e­kend sam­men i og om­kring den span­ske ho­ved­stad, Madrid.

Tid­li­ge­re i den­ne uge så de hin­an­den igen, da Cri­sti­a­no Ro­nal­do sam­men med sit Re­al Madrid­mand­skab tjek­ke­de ind på Ra­dis­son Blu Ho­tel i Mal­mø, hvor den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne ons­dag af­ten gjor­de kort pro­ces med by­ens sven­ske mester­hold med beg­ge mål i kon­ge­klub­bens 2- 0- sejr i Champions League. På til­sku­er­plad­ser­ne til kam­pen sad Ma­ja Darving.

In­vi­te­ret til Madrid

BTs kil­der for­tæl­ler, at Ma­ja Darving i be­gyn­del­sen af au­gust bad om fri fra sit dan­ske mo­del­bu­reau Unique Mo­dels. Be­grun­del­sen var, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do hav­de bedt hen­de kom­me til Spa­ni­en.

Få da­ge ef­ter var Ma­ja Darving – i sel­skab med en ve­nin­de fra hjem­by­en Sla­gel­se – at fin­de i Madrid. Det vi­ser billeder fra den ef­ter­trag­te­de mo­dels egen In­s­ta­gram- kon­to.

Kon­tak­ten mel­lem ver­dens­stjer­nen og den smuk­ke dan­ske mo­del op­stod iføl­ge BTs op­lys­nin­ger via net­op det bil­led­bår­ne so­ci­a­le me- die, hvor en af Ro­nal­dos be­kend­te age­re­de ’ strå­mand’.

Sam­me sted på sam­me tid

Billeder på Ma­ja Dar­vings og hen­des ve­nin­des In­s­ta­gram- pro­fil af­slø­rer, at de to i we­e­ken­den 8.- 9. au­gust først var in­stal­le­ret i en luk­suri­øs villa ved bred­den af sø­en Pan­ta­no de San Ju­an 20 ki­lo­me­ter vest for Madrid og i en læk­ker båd på sø­en. Blandt an­det vi­ser et af bil­le­der­ne den ene af pi­ger­ne for­la­de en ste­net strand i bag­en­den af bå­den

Sam­me dag – søn­dag 9. au­gust – har Cri­sti­a­no Ro­nal­do lagt et bil­le­de af sig selv på In­s­ta­gram, hvor han ik­lædt gu­le ba­des­horts po­se­rer sol­brændt på en ste­net strand ved net­op Pan­ta­no de San Ju­an.

Den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne, der i næ­ste uge skal for­sø­ge at øde­læg­ge Dan­marks drøm­me om en di­rek­te EM- bil­let, har li­ge­le­des of­fent­lig­gjort en vi­deo af sig selv, søn­nen Cri­sti­a­no Jr. og ven­nen Ri­car­do Re­gu­fe sej­len­de på Pan­ta­no de San Ju­an. Der fil­mes kun fremad – ik­ke mod bå­dens ba­gen­de. Så spørgs­må­let er, hvad der gem­mer sig her.

An­dre billeder for­tæl­ler, at de to dan­ske pi­ger ind­lo­ge­re­de sig på AC Ho­tel La Fin­ca i den span­ske ho­ved­stad – 500 me­ter fra Ro­nal­dos hus i net­op La Fin­ca- de­len af Madrid- for­sta­den Pozu­e­lo de Alarcón.

BT var al­le­re­de i au­gust i kon­takt med Ma­ja Darving om hen­des for­hold til en af klo­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re. Hun sag­de den­gang, at hun ik­ke øn­ske­de at ud­ta­le sig. Det gør i ste­det hen­des dan­ske agent hos Unique Mo­dels, May Hang­høj, der ik­ke har no­gen fa­mi­lie­mæs­sig re­la­tion til BTs jour­na­list.

BT har fore­holdt May Hang­høj al­le in­di­ci­er­ne for, at der er en for­bin­del­se imel­lem hen­des kli­ent og Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Al­li­ge­vel ly­der det af­vi­sen­de fra May Hang­høj:

» Ma­ja ser ik­ke Cri­sti­a­no Ro­nal­do, og der er ik­ke en flirt mel­lem de to. «

Cri­sti­a­no Ro­nal­do har of­fi­ci­elt væ­ret sing­le, si­den for­hol­det til den rus­si­ske su­per­model Iri­na Shayk gik i styk­ker i ja­nu­ar i år. 19- åri­ge Ma­ja Darving ta­ger en sel­fie for­an spej­let på AC Ho­tel La Fin­ca i Madrid i be­gyn­del­sen af au­gust, da hun an­gi­ve­ligt be­søg­te Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Ons­dag var hun i Mal­mø for at se ham spil­le Champions League. Fo­to: In­s­ta­gram, AFP, EPA og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.