SNIT: 7,7 MIDTJYSK MES

FC Midtjylland gjor­de det, Brøndby, FC København og AaB ik­ke kun­ne i sid­ste sæ­son: slå Club Brug­ge

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 -

EU­RO­PA LEAGUE, GRUP­PE GRUP­PE D sig i Eu­ro­pa, stod fast igen. Den me­re ky­ni­ske til­gang til spil­let har gi­vet suc­ces, mens duo­en i mid­ter­for­sva­ret Kian Hansen og Erik Svi­at­chen­ko er urok­ke­lig. Der var dog en­kel­te jord­s­kælv mod Brug­ge, der kun­ne ha­ve væl­tet byg­nin­gen. Mik­kel Andersen, der vi­ka­ri­e­rer for den ska­de­de Jo­han Da­hlin, var vak­kel­vorn i må­let og var hel­dig med, at dom­me­ren ik­ke gav Brug­ge straff es­park, da han i et for­søg på at red­de sin dår­li­ge ak­tion hev an­gri­be­ren Ab­dou­lay Di­a­by kri­mi­nelt ned i fel­tet.

Si­stos gen­rejs­ning

Med de­fen­si­ven på plads har Midtjylland mil­dest talt haft vis­se of­fen­si­ve ud­for­drin­ger, men al snak for­stum­me­de for en stund i an­den halv­leg.

En af dem, der ik­ke har ramt ni­veau­et i den­ne sæ­son, er Pio­ne Si­sto. Han har haft et svært eft er­år med ska­der og svin­gen­de form. Selv si­ger han, at han fø­ler, han er på vej tilbage eft er en som­mer med mas­ser af trans­fer­spe­ku­la­tio­ner, der har fyldt me­get i den un­ge kants ho­ved. Mod Brug­ge sat­te Si­sto hand­ling på si­ne ord. Ud over kam­pens 90 mi­nut­ter drys­se­de han brud­styk­ker af sit ta­lent hen over ba­nen. Han var spil­le­ly­sten, let til bens og ud­for­dren­de. Og i an­den halv­leg fi k han – via en Brug­ge- spil­ler – bol­den i net­tet eft er en kom­bi­na­tion af de tre ting.

For­an 1- 0 kæm­pe­de Midtjylland vi­de­re. Træf­sik­ker­he­den var i top, da Paul Onu­a­chu he­a­de­de gæ­ster­ne i front, og end­nu vil­de­re blev det, da tjek­ken Fi­lip Novak gjor­de det til slut­re­sul­ta­tet 3- 0. Et mas­sivt re­sul­tat af dan­sker­ne, der igen gjor­de det udan­ske. Og så gjor­de det ik­ke så me­get, at Tho­mas Me­u­ni­er re­du­ce­re­de til 1- 3.

Igen mod­stod de dan­ske me­stre pres­set, og Midtjylland fi k i sid­ste en­de tre vig­ti­ge og im­po­ne­ren­de po­int i Eu­ro­pa. De spil­le­de på de nød­ven­di­ge præ­mis­ser for eu­ro­pæ­isk suc­ces.

Træ­ner Jess Thorups fun­da­ment står fort­sat klip­pe­fast. Det var ik­ke kønt, det var ik­ke spr­ud­len­de, men det var FC Midtjylland, Og det er og­så me­re end ri­ge­ligt.

Pio­ne Si­sto ( stort fo­to) send­te FC Midtjylland på kurs mod et kæm­pe re­sul­tat ude mod Brug­ge i Eu­ro­pa League med sin scor­ing til 1- 0. Fi­lip Novak ( ne­derst th.) luk­ke­de kam­pen med sin scor­ing til 3- 0, og så kun­ne midtjy­der­ne ef­ter kam­pen la­de sig hyl­de af de de med­rej­sen­de fans. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.