’ Vi skal vi­de­re fra grup­pen’

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 - EU­RO­PÆ­ISK EU­FORI Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk jeab@ sporten. dk

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Me­re vil ha­ve me­re. Og­så i Midtjylland.

For selv om FC Midtjyl­land­spil­ler­ne na­tur­ligt nok var eu­fori­ske oven på den fl ot­te 3- 1- ude­sejr over Club Brug­ge, er ul­ve­nes sej­rs­sult langt­fra stil­let.

Med mak­si­mum­po­int eft er to kam­pe i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let har det dan­ske mester­hold al­le­re­de fo­kus på næ­ste mål.

» Det var sinds­sygt godt, og stem­nin­gen var vir­ke­lig god i om­klæd­nings­rum­met ef­ter kam­pen. Må­ske var vi en smu­le hel­di­ge, men vi kun­ne ik­ke ha­ve drømt om me­re. Vi er vir­ke­lig stol­te. Men vi er ik­ke i mål – vi skal vi­de­re fra den her grup­pe, « sag­de Jakob Poul­sen eft er kam­pen til Ca­nal9.

Na­po­li ven­ter

Næ­ste op­ga­ve bli­ver to kam­pe mod ita­li­en­ske Na­po­li, der eft er en 5- 0- sejr over Club Brug­ge i før­ste kamp og en 2- 0- sejr over Le­gia Warszawa i aft es top­per grup­pe D på en bed­re målsco­re end midtjy­der­ne.

Med den form, FC Midtjylland har vist på ude­ba­ne i den­ne eu­ro­pæ­i­ske kampag­ne, er et mira­kel på Sta­dio San Pa­o­lo lig det, det dan­ske lands­hold præ­ste­re­de ved at slå Ita­li­en 3- 2 i 1999, dog ik­ke ude­luk­ket.

Kri­sti­an Bach Bak var i hvert fald im­po­ne­ret over midtjy­der­nes præ­sta­tion på den svæ­re ba­ne i Brug­ge, hvor an­dre dan­ske hold tid­li­ge­re har knæk­ket nak­ken.

» Det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt. De ( spil­ler­ne, red.) var uover­vin­de­li­ge, sinds­sygt skar­pe. An­dre dan­ske hold har kæm­pet med det her sted, men det var vir­ke­lig fi nt, at vi vandt her, « sag­de han eft er kam­pen til Ca­nal9.

Iføl­ge Erik Svi­at­chen­ko er år­sa­gen til midtjy­der­nes suc­ces gan­ske sim­pel:

» Vi er sta­bi­le, for­di vi har spil­let man­ge kam­pe med sam­me hold, men det er sam­ti­dig un­der­ord­net, hvem det er, der spil­ler. Al­le gør de­res bed­ste, bi­dra­ger med alt hvad de kan, og det op­byg­ger et sam­men­hold. «

Iføl­ge Jakob Poul­sen, der her bæ­rer rundt på Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, har FC Midtjylland nu fuld fo­kus på at gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.