En­de­lig med fra start

Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs ind­sats fra start hos Schal­ke 04 var høj­de­punk­tet i en blan­det dansk Eu­ro­pa League- run­de

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 - BLAN­DET DANSK AF­TEN Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

EU­RO­PA LEAGUE, GRUP­PE K

Han byt­te­de Bay­ern Mün­chen ud med Schal­ke 04 for at få spil­le­tid. Men ind­til vi­de­re har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ik­ke få­et an­det end hår­de ord fra Mor­ten Ol­sen ud af sit klubs­kift e.

» Han er skift et for at få kam­pe, og der­for er det uhel­digt, når han så ik­ke får kam­pe, « ra­se­de land­stræ­ne­ren i sid­ste uge, da stor­ta­len­tet end­nu en gang kun hav­de få­et få mi­nut­ter som ind­skift er.

Men må­ske er der bed­re ti­der på vej for Højb­jerg, der er en cen­tral brik i den dan­ske lands­hold­strup, som i næ­ste uge spil­ler skæb­ne­kamp i EM- kva­li­fi ka­tio­nen mod Portu­gal.

For i aft es fi k Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg nem­lig sin før­ste op­træ­den i star­top­stil­lin­gen for Schal­ke 04, da ty­sker­ne hjem­me tog imod græ­ske Aste­ras Tripo­lis i Eu­ro­pa League.

De­bu­ten blev en ud­søgt suc­ces for dan­ske­ren, der med fuld spil­le­tid tæt på for­dob­le­de sit an­tal spil­mi­nut­ter for sin nye klub. Sam­ti­dig kun­ne han glæ­de sig over en over­le­gen sejr på 4- 0, der blev sik­ret al­le­re­de i før­ste halv­leg, da den ar­gen­tin­ske mål­slu­ger Fran­co di San­to score­de et va­ske­æg­te hat­tri­ck. I an­den halv­leg ce­men­te­re­de hol­land­ske Klaas- Jan Hun­telaar Schal­kes tri­umf.

Højb­jerg var ik­ke in­vol­ve­ret i må­le­ne, men gjor­de en god fi gur på den cen­tra­le midtbane, hvor han tog an­svar, ero­bre­de bol­de og for­del­te dem fi nt og sik­kert.

Med sej­ren top­per Schal­ke 04 sin pul­je med mak­si­mum­po­int eft er to kam­pe.

Erik­sen uden bid

Sam­me suc­ces var Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham ba­re 10 mi­nut­ter fra og­så at kun­ne ny­de.

Ud­skæld­te Erik La­mela hav­de i ude­kam­pen mod Mo­na­co bragt eng­læn­der­ne plan­mæs­sigt for­an i før­ste halv­leg. Men selv om Tot­ten­ham­for­sva­ret der­fra så sta­bilt ud, lyk­ke­des det al­li­ge­vel fransk­mæn­de­ne at ud­lig­ne, da ind­skift ede Step­han El Shaa­rawy nå­e­de hø­jest på et ind­læg fra en an­den re­ser­ve, Na­bil Dirar.

Chri­sti­an Erik­sen ind­t­og kam­pen på sin sæd­van­li­ge po­si­tion som spil­for­de­ler på den off en­si­ve midtbane, men hav­de svært ved at fi nde si­ne hold­kam­me­ra­ter med af­gø­ren­de afl eve­rin­ger.

Et par præ­cist spar­ke­de død­bol­de var det tæt­te­ste, han var på at læg­ge op til en scor­ing.

Helt skidt gik det for dan­sker­ne i Ro­sen­borg, da nord­mæn­de­ne hjem­me ik­ke for­må­e­de at hol­de stand mod sid­ste års fi na­li­ster, Dni­pro.

Ukrai­ner­ne hav­de på for­hånd ud­pe­get Ro­sen­borgs Mi­ke Jen­sen som man­den, der skul­le hol­des øje med. Midt­ba­ne­dy­na­mo­en kom dog først på ba­nen med 20 mi­nut­ter igen, hvil­ket ak­ku­rat var nok til at se Yev­hen Se­lez­ny­ov af­gø­re kam­pen med sit mål til 1- 0.

Det sam­me kun­ne lands­man­den To­bi­as Mik­kel­sen, der fi k he­le kam­pen for nord­mæn­de­ne.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ( th.) fik en­de­lig plads i Schal­ke 04s star­top­stil­ling, da det ty­ske mand­skab vandt kom­forta­belt over græ­ske Aste­ras Tripo­lis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.