Om­mer- dom­mer

Den­nis Mo­gen­sen er­kend­te i går, at det var en fejl at til­de­le Es­b­jerg et af­gø­ren­de straff es­park i til­læg­s­ti­den af man­dagskam­pen mod Ho­bro

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ 16 - DOM­MER­FEJL Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

FFRREEDDAAGG 2 2. O. OKTKOTBOEBRE 2R0 125015

Ho­bro- spil­ler­ne ra­se­de, da Den­nis Mo­gen­sen pe­ge­de på straff es­parks­plet­ten i over­ti­den af op­gø­ret mel­lem Ho­bro og Es­b­jerg. Hjem­me­hol­det før­te på det tids­punkt med 2- 1 og føl­te sig bort­dømt, men Den­nis Mo­gen­sens dom stod ved magt, Ni­cki Bil­le Ni­el­sen score­de og snup­pe­de to po­int fra Ho­bro, der der­med sta­dig er iso­le­ret i bun­den af Su­per­liga­en med fem po­int op til nedryk­nings­stre­gen.

I si­tu­a­tio­nen vur­de­re­de Den­nis Mo­gen­sen, at Jo­nas Brix- Dam­borg blo­ke­re­de et skud fra di­stan­cen med hån­den, men tv- bil­le­der­ne vi­ste ty­de­ligt, at det var en fejl. Al­li­ge­vel fast­holdt Den­nis Mo­gen­sen sin be­slut­ning over for TV3 Sport 1 eft er kam­pen.

Men i aft es kom der lidt med­vind til Ho­bro, da Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans lag­de en pres­se­med­del­el­se ud på Dansk Bold­spil- Uni­ons hjem­mesi­de

Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans skrev, at in­stan­sen hav­de valgt at gi­ve jy­der­ne med­hold i den pro­test, nord­jy­der­ne hav­de ind­gi­vet – og det var net­op i den med­del­el­se, at Den­nis Mo­gen­sen kom frem til en an­den konklusion, end da han i før­ste om­gang for­sva­re­de sin be­slut­ning for åben skærm.

» Hav­de jeg set si­tu­a­tio­nen så­dan mandag, vil­le jeg ik­ke ha­ve dømt straff es­park. Det vil der­for væ­re uret­fær­digt, at Jo­nas Brix- Dam­borg til­li­ge skal straff es med ad­var­sel, « lød det fra Den­nis Mo­gen­sen.

Stort at in­drøm­me fejl

Jo­nas Dal, ch­eft ræ­ner i Ho­bro, var eft er op­gø­ret ra­sen­de over ken­del­sen, og han blev end­nu me­re skuff et over, at Den­nis Mo­gen­sen i før­ste om­gang ik­ke vil­le er­ken­de sin fejl eft er at ha­ve set de me­get vel­do­ku­men­te­ren­de tv- billeder.

» Jeg la­ver fejl i hver kamp, mi­ne spil­le­re la­ver fejl, og så skul­le det væ­re mær­ke­ligt, hvis ik­ke og­så dom­mer­ne gør det. Jeg er ik­ke nød­ven­dig­vis for­ta­ler for, at dom­mer­ne får al­le mu­li­ge tek­no­lo­gi­ske vir­ke­mid­ler, så vi må leve med dom­mer­fejl­e­ne. Men jeg har det svært ved, når man så ik­ke kan er­ken­de en fejl, « si­ger Ho­bro- træ­ne­ren til BT og fort­sæt­ter:

» Nu er­ken­der Den­nis Mo­gen­sen så fi re- fem da­ge eft er, og det er stort af ham. Det er fedt. Bed­re sent end al­drig. «

Ho­bro hav­de tid­li­ge­re på ugen ap­pel­le­ret det gu­le kort, der hav­de be­ty­det ka­ran­tæ­ne til Jo­nas BrixDam­borg i we­e­ken­dens kamp mod Randers, men han kan nu al­li­ge­vel spil­le med. Og det er godt for Ho­bro, der i for­vej­en har den na­tur­li­ge er- stat­ning, Kas­per Povls­en, ude med knæpro­ble­mer.

De ad­vars­ler, som an­fø­rer Mads Ju­ste­sen og Tho­mas Hansen fi k for pro­te­ster, står dog sta­dig ved magt, op­ly­ste Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans, da pro­te­ster af en så­dan ka- rak­ter ik­ke er til­ladt iføl­ge fod­bold­loven.

BT kon­tak­te­de i går Den­nis Mo­gen­sen, men han øn­ske­de ik­ke at knyt­te yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sa­gen, an­det end hvad han har ud­talt på DBUs hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.