KENT OG KOLL

OBs se­ne­ste resultater på ude­ba­ne har væ­ret tor­tur for fyn­s­ke fod­bold­fans. Men ne­der­la­ge­ne får ik­ke ryn­ker frem i ch­eft ræ­ner Kent Ni­el­sens pan­de

BT - - SUPERLIGA - Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk FC Fre­de­ri­cia- OB 2- 1 ( 1- 1)

Det er kun na­tur­ligt, hvis OB- spil­ler­ne har lidt ondt i ma­ven in­den aft enens ude­kamp mod FC Nordsjælland. Fyn­bo­er­ne er nu i tre ude­kam­pe i træk ble­vet re­vet midt over af mod­stan­der­ne - læg der­til et ude­ba­ne­ne­der­lag i po­kal­tur­ne­rin­gen til 1. di­vi­sions­hol­det FC Fre­de­ri­cia.

BT er ta­get til Åda­len i Oden­se for at ta­ge tem­pe­ra­tu­ren på kri­sesnak­ken sam­men med ch­eft ræ­ner Kent Ni­el­sen, der li­ge nu rå­der over Su­per­liga­ens dår­lig­ste de­fen­siv.

Hvor­dan vil du be­skri­ve di­ne før­ste fi re må­ne­der i OB?

» Vi har få­et vist man­ge ting på godt og ondt. I de pe­ri­o­der, hvor vi har væ­ret bedst, har vi set rig­tig, rig­tig stær­ke ud. Vo­res spil har i man­ge kam­pe væ­ret god­kendt, vo­res po­int­høst har og­så væ­ret god­kendt. Men vi ved godt, at det, al­le snak­ker om, er, at vi har luk­ket rig­tig man­ge mål ind. Og det, sy­nes vi og­så selv, er for dår­ligt, og vi er bå­de ær­ger­li­ge og skuff ede. «

Hvor­dan kan det la­de sig gø­re, at I i tre ude­kam­pe i træk fal­der sam­men?

» He­le fod­bol­domver­de­nen og et me­die som det, du kom­mer fra, har selv­føl­ge­lig stort fo­kus på de sid­ste tre ude­kam­pe, og det bli­ver hur­tigt sort­hvidt. Og det sor­te er, at vo­res målsco­re hed­der 3- 13 i de tre se­ne­ste ude­kam­pe. Men hvis man kig­ger nøg­ter­nt på det, må vi og­så ro­se mod­stan­der­ne for at ha­ve væ­ret me­get, me­get eff ek­ti­ve mod os. Jeg er ik­ke ty­pen, der tu­der, og det skal ik­ke ly­de som en und­skyld­ning, men det er fakta, at de har sco­ret me­get på få chan­cer. «

0- 2 i Aal­borg, 1- 4 i Es­b­jerg og 0- 3 i Ha­der­s­lev eft er 45 mi­nut­ter - er det ik­ke en be­kym­ren­de ten­dens, at je­res ude­kam­pe al­le­re­de er af­gjort ved pau­sen?

» Nu har jeg sid­det og kig­get på de før­ste halv­le­ge fra kam­pe­ne i Aal­borg, Es­b­jerg og Ha­der­s­lev. Kam­pe­ne er ens på den må­de, at der bli­ver sco­ret man­ge mål mod os. Men der­u­d­over er de me­get for­skel­li­ge. I Aal­borg var mod­stan­de­ren væ­sent­lig stær­ke­re end os, og det var ik­ke helt skævt, at de score­de fem mål. Men i den se­ne­ste kamp mod Sønderjyske hed skud­sta­ti­stik­ken 3- 2 eft er en halv ti­me, og al­li­ge­vel før­te de med 2- 0. Igen er det in­gen und­skyld­ning, og vi står klart selv til regn­skab for, at der er sco­ret så man­ge mål mod os. «

Tå­be­ligt spørgs­mål

Hvem bæ­rer ho­ve­d­ansva­ret?

» I bund og grund er det et tå­be­ligt spørgs­mål, for over­ord­net set er det jo al­tid ch­eftræ­ne­ren, der står til an­svar for re­sul­ta­ter­ne. Men jeg ser det her som et fæl­les pro­jekt, og vi bæ­rer al­le et an­svar for, at vi ik­ke helt er lyk­kes med nog­le de­le af spil­let. De tre ude­ba­ne­ne­der­lag er en del af for­tæl­lin­gen om vo­res sæ­son, men det er vo­res 13 po­int og sej­re­ne over FCK og Brøndby og­så. « Hvil­ke fejl har du be­gå­et? » Det er i for­bin­del­se med så­dan nog­le spørgs­mål, at jeg kan bli­ve lidt træt af den sort­hvi­de re­to­rik, I me­di­er bru­ger. Ek­sem­pel­vis var me­di­er­ne me­get eft er mig, da jeg ik­ke brug­te Las­se Ni­el­sen i kam­pen i Aal­borg. Nu har han så spil­let tre kam­pe, og der er ik­ke en kæft af me­di­er­ne, der har no­te­ret det. Det er så­dan, I an­sku­er det – ’ hvis man hav­de gjort no­get an­det, var det gå­et helt an­der­le­des’. Den kø­ber jeg ba­re ik­ke. Det er ik­ke kon­struk­tivt, og man kan ik­ke stille det så­dan op. Jeg står ved de be­slut­nin­ger, jeg træff er. «

Hvil­ke fejl har spil­ler­ne be­gå­et?

» Vi bli­ver straff et for de små per­son­li­ge fejl. Det gør vi, for­di mod­stan­der­ne har væ­ret

24. AU­GUST: 14. SEP­TEM­BER: 25. SEP­TEM­BER: PO­KAL­TUR­NE­RIN­GEN 22. SEP­TEM­BER:

dyg­ti­ge. Når jeg ser Brøndby mod FC København, ser jeg en hel del af de sam­me små per­son­li­ge fejl – men her sco­rer mod­stan­der­ne ba­re ik­ke. Vi er ble­vet straff et hårdt. Ek­sem­pel­vis Søn­derjyskes før­ste mål mod os. Vo­res må­l­mand gør vel egent­lig ik­ke no­get for­kert ved at bok­se til den, men bol­den hav­ner hos en mod­stan­der, der ram­mer bol­den på en må­de, han næp­pe kan gen­ta­ge de næ­ste man­ge gan­ge. «

Har du de for­svars­spil­le­re, du skal bru­ge?

» Vi har dem, vi har. Og vi sy­nes, der er et po­ten­ti­a­le i dem og i re­sten af trup­pen i for­hold til at op­fyl­de vo­res mål­sæt­ning om en so­lid mid­ter­pla­ce­ring. I det lys er vi godt til­fred­se. Og vi fø­ler og­så, at de­fen­si­ven ar­bej­der må­l­ret­tet mod at bli­ve dyg­ti­ge­re. Og det skal spil­ler­ne ha­ve ros for. Du kan kal­de mig naiv på lør­dag ( i mor­gen, red.), men vi tror vir­ke­lig på, at det ven­der for os i Nordsjælland på fre­dag ( i dag, red.). «

Spil­le­re ko­ster pen­ge

I har mi­stet for­svars­spil­ler­ne Kas­per Lar­sen og Da­ni­el Hø­egh uden at hen­te di­rek­te er­stat­nin­ger. Har I væ­ret nai­ve?

» Helt ge­ne­relt ko­ster det pen­ge at hen­te spil­le­re, og hvis man så in­gen pen­ge har, bli­ver det svært. Det er dér, den lig­ger. Jeg vil og­så ger­ne ha­ve Mes­si, selv om vi har Emil og Falk.

FRE­DAG 2. OK­TO­BER 2015 Men det har vi ik­ke pen­ge­ne til. Vi ar­bej­der in­den for de ram­mer, vi har. Og så kan al­le an­dre sag­tens sy­nes, at vi skal hen­te den ene og den an­den. «

Hol­det har un­der­præ­ste­ret i fi re år. Er du overrasket over, hvor dybt pro­ble­mer­ne - sær­ligt de men­tale – stik­ker?

» Vi fø­ler over­ho­ve­det ik­ke, at der er men­tale pro­ble­mer på hol­det. Vi er afk la­re­de med vo­res spil­le­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, men vi sy­nes ik­ke, at de her resultater er en af­spej­ling af de tid­li­ge­re sæ­so­ners dår­li­ge resultater. Vir­ke­lig ik­ke. Det er no­get, I kon­klu­de­rer. For fem kam­pe si­den kon­klu­de­re­de I, at tin­ge­ne var ble­vet me­get bed­re i OB. Skal vi ik­ke ba­re

AaB- OB 5- 1 ( 2- 0) Es­b­jerg- OB 4- 2 ( 4- 1) Sønderjyske- OB 4- 0 ( 3- 0)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.