LAPSERNE

BT - - SUPERLIGA - KENT NI­EL­SEN

FFRREEDDAAGG 2 2. O. OKTKOTBOEBRE 2R0 125015 si­ge, at det er det, I le­ver af? Vi fø­ler omvendt, at vi skal ar­bej­de ud fra hel­heds­bil­le­der. «

Hvad har du lært om dit hold de sid­ste par uger?

» Hvis vi ta­ger AaB- kam­pen, blev det for vold­somt til sidst. Der skal man som fod­bold­hold og­så ha­ve en ky­nisk til­gang og en er­ken­del­se af, at kam­pen var luk­ket ved 1- 3 med to mi­nut­ter igen. Og der skal vi kun­ne si­ge ’ Ok, det er så­dan, det er. Vi luk­ker kam­pen ned. Den smart­hed og ky­nis­me hav­de vi ik­ke, har jeg lært. Men jeg har og­så i Es­b­jerg­kam­pen set, at vi rej­ser os, eft er at vi på en halv ti­me kom­mer bag­ud med 0- 4. Vi sco­rer to gan­ge, ram­mer stol­pen og har en kæm­pe ho­ved­støds­chan­ce. Der lær­te jeg no­get om en men­tal ro­bust­hed på hol­det. «

Ik­ke pro­ce­stræ­ner

Hvor for­ven­ter du, at OB er i pro­ces­sen om et år?

» Jeg er ik­ke så­dan en pro­ce­stræ­ner. For mig hand­ler det først og frem­mest al­tid om at vin­de. Vi vil vin­de det he­le. Men jeg hå­ber, at vi om et år er ble­vet me­get me­re ty­de­li­ge i vo­res spil. At vi har få­et en ær­ger­rig spil­lestil, og at folk godt kan se, at vi an­stren­ger os. Så kan det godt væ­re, at I sy­nes, det er no­get møg, vi le­ve­rer in­di­mel­lem, men det kan jeg godt leve med. «

Hvad skal der egent­lig til for

53 ÅR KLUB­BER SOM AK­TIV:

Brøns­høj, Brøndby, Aston Villa og AGF

AGF, AC Hor­sens, Brøndby, AaB og OB

KLUB­BER SOM TRÆ­NER: STØR­STE TRI­UM­FER SOM AK­TIV:

Dansk me­ster med Brøndby og eu­ro­pa­me­ster med Dan­mark

STØR­STE TRI­UM­FER SOM TRÆ­NER:

Mester­skab og po­kal­ti­tel med AaB at gø­re dig be­kym­ret for det­te pro­jekt?

» Fod­bold­hold skal kun­ne læ­re af si­ne fejl. Og læ­re af de ting, vi træ­ne­re ar­bej­der med i træ­nin­ger­ne. Al­le træ­ne­re vil bli­ve be­kym­re­de, hvis fru­stra­tio­nen og ang­sten for at for­sø­ge at gø­re de rig­ti­ge ting får over­mag­ten hos spil­ler­ne. Hvis den her ’ tænk nu, hvis det går galt- at­ti­tu­de’ ram­mer spil­ler­ne, vil­le jeg bli­ve be­kym­ret. For så skal jeg i gang med nog­le helt an­dre og ik­ke- fod­bold­fag­li­ge me­ka­nis­mer. «

Og de ten­den­ser ser du ik­ke skyg­gen af?

» Over­ho­ve­det ik­ke. Jeg fø­ler klart, at vo­res ’ pro­ble­mer’ er fod­bold­fag­li­ge. «

Der er fle­re fo­to­gra­fer, der har haft fo­kus på træ­ner Kent Ni­el­sen i hans tid i OB, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des no­gen af dem at ’ knip­se’ ham med et smil på læ­ben. Dog ik­ke for­di OBer­ne ik­ke har haft de­res suc­ces’er un­der den nye chef. OB- træ­ne­ren er nok ba­re ik­ke den lat­ter­mil­de ty­pe på en si­de­linje. Her er et ud­pluk af fo­tos fra ef­ter­å­rets kam­pe mod Sønderjyske, FC København, AaB og Randers.

Fo­to: Claus Fi­sker, Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.