BOKSELEGENDER

For 40 år si­den dy­ste­de Joe Fra­zi­er og Muham­mad Ali i ’ Thril­la in Ma­nila’.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: DPA I am the gre­a­test’- RI­VA­LI­SE­RIN­GEN MEL­LEM JOE FRA­ZI­ER OG MUHAM­MAD ALI Co­me on, boss!

’ THRIL­LA IN MA­NILA’

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Det er 40 år si­den, at Muham­mad Ali våg­ne­de op i fi lip­pin­ske Ma­nila med en ho­ved­pi­ne af de stør­re og en respekt blandt stør­ste­delen af ver­dens be­folk­ning. Det var nem­lig i går 40 år si­den, at det tred­je og sid­ste bok­se­brag mel­lem Muham­mad Ali og Joe Fra­zi­er fandt sted. ’ Thril­la in Ma­nila’.

Tri­lo­gi­en af kam­pe mel­lem to af da­ti­dens stør­ste bok­se­stjer­ner og le­gen­der skul­le fi nde sin en­de­li­ge sej­r­her­re i mil­li­onby­en. Joe Fra­zi­er hav­de i 1971 for­sva­ret VM- svær­vægts­bæl­ter­ne i WBA og WBC i et brag, der blev prom­ove­ret un­der nav­net ’ År­hund­re­dets kamp’, ef­ter 15 om­gan­ge i my­ti­ske Ma­di­son Squa­re Gar­den i New York. En kamp så stor, at croo­ne­ren Frank Si­na­tra tak­ke­de ja til at fo­to­gra­fe­re for ma­ga­si­net Li­fe for ba­re at få lov at over­væ­re den, mens sang­lær­ken Di­a­na Ross blev be­or­dret væk fra pres­se­plad­ser­ne, hvor hun hav­de for­søgt at for­bed­re sit ud­syn.

JOE FRA­ZI­ER OG MUHAM­MAD ALI BOK­SE­DE TRE KAM­PE, DER AL­LE ER GÅ­ET OVER I HI­STO­RI­EN SOM NOG­LE AF DE BED­STE. ÅR­HUND­RE­DETS KAMP:

’ Fight of the Cen­tury’ – på dansk ’ År­hund­re­dets kamp’ – blev bok­set 8. marts 1971 i Ma­di­son Squa­re Gar­den i New York. Fra­zi­er gik ind til kam­pen som ver­dens­me­ster i WBA og WBC og var ube­sej­ret i 26 kam­pe. Det sam­me var Muham-

Da Muham­mad Ali i ja­nu­ar 1974 vandt kamp num­mer to, der gjaldt ret­ten til at mø­de Ge­or­ge Fore­man, der hav­de be­sej­ret Fra­zi­er året in­den. måt­te det he­le af­gø­res på Fi­lip­pi­ner­ne 1. ok­to­ber 1975, eft er at Ali hav­de ero­bret VM- bæl­ter­ne fra Fore­man i den le­gen­da­ri­ske ’ Rum­b­le in the Jung­le’- kamp i Zai­re i ok­to­ber 1974.

En gam­mel go­ril­la

Li­ge­som før de to før­ste op­gør blev det blev en grim op­takt. I hvert fald for Joe Fra­zi­er. Muham­mad Ali med sin ’ at­ti­tu­de lod ver­den vi­de, at han nok skul­le slå Fra­zi­er – ’ den gam­le go­ril­la’, som han kald­te ham.

’ Smokin’ Joe’ Fra­zi­er var en an­den skab­ning end Ali. Knap så vold­som i si­ne ud­ta­lel­ser.

» Jeg kan slet ik­ke se, at jeg skul­le lig­ne en gam­mel go­ril­la. Vi skul­le stam­me fra de sam­me for­fædre. Når en mand snak­ker så­dan om en an­den mand, er han ik­ke helt sik­ker på sig selv, « var Joe Fra­zi­ers re­ak­tion.

Det kog­te i Ara­ne­ta Co­li­se­um, hvor klok­ken kun var 10 om for­mid­da­gen, så kam­pen kun­ne trans­mit­te­res i no­get nær den bed­ste sendetid hjem­me i USA, og det var ik­ke mad Ali, der i 1967 blev fra­ta­get si­ne bæl­ter, da han næg­te­de at la­de sig in­d­rul­le­re i hæ­ren un­der Viet­nam- kri­gen. Kam­pen var Alis tred­je eft er sit co­me­ba­ck, og selv om han do­mi­ne­re­de tid­ligt, vandt Fra­zi­er enstem­migt på po­int eft er 15 om­gan­ge.

SU­PER FIGHT II:

Re­van­che­dy­sten i Ma­di­son Squa­re Gar­den 28. ja­nu­ar 1974 var ik­ke om­gær­det af li­ge så me­gen hy­pe. Beg­ge bok- til at træk­ke vej­ret i den he­de are­na. Folk vur­de­re­de, at der var op mod 50 gra­der varmt i hal­len, og Muham­mad Ali men­te, han tab­te 2,3 af si­ne 102 ki­lo un­der kam­pen.

Det blev en tæt kamp mel­lem to mænd, der nær­me­de sig den for­ker­te si­de af kar­ri­e­re­top­pen. 33- åri­ge Ali mod 31- åri­ge Fra­zi­er. Alis 48 sej­re og to ne­der­lag mod Fra­zi­ers 32 sej­re og to ne­der­lag. Den smuk­ke boksning eb­be­de ud eft er de før­ste om­gan­ge, og pa­ra­der­ne faldt.

Fra­zi­er måt­te op­gi­ve

Da det nær­me­de sig slut­nin­gen, så Muham­mad Ali ud til at skul­le lø­be med sej­ren. Fra­zi­er var ved at gå i gul­vet i 13. og 14. om­gang. Ali så hel­ler ik­ke sik­ker ud på si­ne ben mod slut­nin­gen. Det var slag di­rek­te mod tin­din­ger­ne, di­rek­te i an­sig­tet. In­tet tog fra til sidst. Joe Fra­zi­er sad med et luk­ket høj­re øje, og han kun­ne hel­ler ik­ke se me­get ud af det ven­stre. Han var tæt på blind på det tids­punkt. Og der tog træ­ner Futch be­slut­nin­gen. Fra­zi­er skul­le ik­ke ud til 15. om­gang.

» Nej, nej, nej. Ed­die, « råb­te Fra­zi­er til sin træ­ner, Ed­die Futch. » Jeg vil ha­ve ham, « Men det var slut. Fra­zi­er kom se­re var uden VM- bæl­ter og blev set som slag­ne mænd langt fra for­dums stor­hed. Muham­mad Ali hav­de i mel­lem­ti­den tabt end­nu en kamp til Ken Nor­ton, mens Fra­zi­er led sit før­ste ne­der­lag til Ge­or­ge Fore­man. Ali vandt enstem­migt på po­int, men ik­ke al­le men­te, sej­ren var fortjent.

Tred­je og sid­ste brag, der fandt sted 1. ok­to­ber 1975 i Fi­lip­pi­ner­nes ho­ved-

THRIL­LA IN MA­NILA:

ik­ke ud. Ali hav­de vun­det ’ Thril­la in Ma­nila’. I hvert fald i bok­se­rin­gen. For uden for rin­gen hav­de Fra­zi­er og Ali sam­men vun­det respek­ten. Trods den hår­de to­ne i op­tak­ten til kam­pen var der in­gen ri­va­li­se­ring eft er­føl­gen­de, for­lød det.

Gen­si­dig respekt

Selv om beg­ge bok­se­re fort­sat­te kar­ri­e­ren, mar­ke­re­de ’ Thril­la in Ma­nila’ be­gyn­del­sen på en­den for bå­de Fra­zi­er og Ali. Året eft er tab­te Fra­zi­er igen til Fore­man og bok­se­de kun en en­kelt kamp me­re i 1981. Ali for­sva­re­de suc­ces­fuldt VM­bæl­ter­ne ad fl ere om­gan­ge, ind­til han i 1978 tab­te til Leon Spinks. Tre år se­ne­re indstil­le­de han kar­ri­e­ren og blev se­ne­re di­ag­no­sti­ce­ret med Par­kin­sons sy­ge.

» Jeg be­der hver dag for, at han har det godt, « sag­de Joe Fra­zi­er respekt­fuldt og med håb i stem­men, da han i si­ne sid­ste år blev spurgt til Ali.

Da Joe Fra­zi­er som 67- årig dø­de af le­ver­kræft eft er kort tids syg­dom i novem­ber 2011, var Muham­mad Ali og­så blandt de før­ste til at ære sin tid­li­ge­re mod­stan­der.

» Ver­den har mi­stet en sand me­ster. Jeg vil al­tid hu­ske Joe med respekt og be­un­dring. Min sym­pa­ti går ud til hans fa­mi­lie og el­ske­de. « stad, Ma­nila. Til­nav­net ’ Thril­la in Ma­nila’ skyl­des Alis på­stand om, at kam­pen vil­le bli­ve ’ a kil­la and a thril­la and a chil­la, when I get that go­ril­la in Ma­nila’. Det blev dog no­get tæt­te­re, end Ali for­ud­sag­de, ind­til han fi k sat så man­ge slag ind på Joe Fra­zi­er, at den­nes træ­ner valg­te at ka­ste hånd­klæ­det i rin­gen før 15. og sid­ste om­gang. Ali sag­de se­ne­re: » Det er det tæt­te­ste, jeg har væ­ret på at dø. «

mi­cd@ sporten. dk

Joe Fra­zi­er får is på sit ska­de­de høj­re øje ef­ter kam­pen.

Fo­to: DPA Joe Fra­zi­er ( tv.) og Muham­mad Ali ( th.) for­so­ne­de sig se­ne­re.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.