Tre­bils- team kan red­de Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

KEVIN MAGNUS­SENS BED­STE ( ene­ste?) For­mel 1- chan­ce, hvis han ik­ke får det le­di­ge Lo­tus/ Re­nault- sæ­de? At Red Bull gør al­vor af trus­len om at stop­pe i For­mel 1.

Red Bull og sø­ster- tea­met Toro Ros­so har ma­let sig op i et hjør­ne ved at op­si­ge de­res mo­tor­kon­trakt med Re­nault uden at ha­ve et al­ter­na­tiv. Mer­ce­des har de­fi ni­tivt af­slå­et at le­ve­re mo­to­rer til Red Bull ( ty­sker­ne ind­gik tors­dag i ste­det en aft ale med det lil­le Ma­nor­team), og Fer­ra­ri vil kun gi­ve Red Bull mo­to­rer, der er en ge­ne­ra­tion æl­dre end dem, hol­det bru­ger i si­ne eg­ne bi­ler. Hon­da? Ja­pa­ner­nes mo­to­rer er Red Bull af let for­stå­e­li­ge grun­de ik­ke in­ter­es­se­re­de i.

Med ud­sigt til ik­ke at ha­ve kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge mo­to­rer i 2016 tru­er Red Bull- ejer Die­ter Ma­tes­chitz nu med helt at træk­ke si­ne to teams ud af sporten. Dét, der i be­gyn­del­sen lig­ne­de et klun­tet for­søg på at læg­ge pres på Fer­ra­ri og Mer­ce­des, er de se­ne­ste da­ge ble­vet en re­el mu­lig­hed: Red Bull over­ve­jer nu se­ri­øst at for­la­de For­mel 1. Og hvis der plud­se­lig for­svin­der fi re bi­ler, kan de øv­ri­ge team bli­ve tvun­get til at ind­sæt­te en ek­stra bil hver. IDÉEN OM TRE­BILS- TEAM har fl øjet rundt i For­mel 1 i de se­ne­ste år. Fel­tet er ble­vet min­dre og min­dre i takt med, at små team som Su­per Aguri, HRT og Ca­ter­ham er for­s­vun­det. For­mel 1- or­ga­ni­sa­tio­nen, FOM, har ga­ran­te­ret et felt af en vis stør­rel­se over for løbs­ar­ran­gø­rer og tv- sta­tio­ner. For at kun­ne op­fyl­de si­ne for­plig­tel­ser har FOM i kon­trak­ter­ne med de fl este team ind­byg­get en klau­sul, der kan tvin­ge dem til at stille med en tred­je bil.

Ind­til nu har al­le team kæm­pet in­dædt mod at kø­re med tre bi­ler. Om­kost­nin­ger­ne til per­so­na­le, fragt, re­ser­ve­de­le og så vi­de­re vil sti­ge, uden at ind­tæg­ter­ne føl­ger med.

Men nu har he­le sce­na­ri­et om­kring tre­bils- team æn­dret sig. Ind­til nu har det væ­ret små team, der er luk­ket, og selv om de­res ind­tæg­ter fra FOM er ble­vet for- delt blandt de øv­ri­ge team, har der væ­ret ta­le om små­pen­ge. Men hvis Red Bull for­svin­der, er der ta­le om helt an­der­le­des be­løb. Som ver­dens­me­ster 2010- 2013 får Red Bull en stør­re an­del af de re­sul­tat­ba­se­re­de tv- pen­ge end næ­sten al­le an­dre team, og spe­ci­elt de øko­no­misk pres­se­de team har lug­tet en god for­ret­ning, da de­res an­del af Red Bulls tv- pen­ge vil væ­re ri­ge­lig til at ind­sæt­te en ek­stra bil. DER­FOR ER MU­LIG­HE­DEN for, at der kø­res med tre­bils- team i 2016 nu stør­re end no­gen­sin­de. Der er al­le­re­de en plan klar om, at seks team kan kø­re med tre bi­ler, mens tre team fort­sæt­ter med to – det gi­ver selv uden Red Bull og Toro Ros­so et 2016- felt på 24 bi­ler.

Der kom­mer alt­så i gi­vet fald nog­le ek­stra sæ­der i spil, og det vil for­bed­re Kevin Magnus­sens chan­cer for en fort­sat For­mel 1- kar­ri­e­re be­ty­de­ligt. Om det bli­ver hos McLaren, hvor Stoff el Van­do­or­ne er et me­re op­lagt valg, Lo­tus el­ler et helt tred­je team, er for tid­ligt at vur­de­re.

Og – in­den mo­tor­sport­sDan­mark tror tre­bils- team lø­ser al­le Kevin Magnus­sen pro­ble­mer – hvis Red Bull og Toro Ros­so vir­ke­lig for­svin­der, kom­mer de­res nu­væ­ren­de kø­re­re Da­ni­el Ric­ci­ar­do, Da­ni­il Kvy­at, Max Ver­stap­pen og Car­los Sainz Jr. på mar­ke­det.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Kevin Magnus­sens bed­ste – og må­ske ene­ste – chan­ce for at kun­ne fort­sæt­te kar­ri­e­ren i For­mel 1 er, hvis Red Bull og Toro Ros­so træk­ker de­res hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.