Eks­per­ter kri­ti­se­rer McLaren

Fle­re eks­per­ter me­ner, det er en fejl, at ik­ke har for­læn­get kon­trak­ten med Kevin Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BREDSI­DE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: EPA

Kevin Magnus­sens tid hos McLaren ser ud til at væ­re slut eft er den­ne sæ­son, eft er tea­met har valgt ik­ke at ak­ti­ve­re dan­ske­rens op­tion på en kon­trakt­for­læn­gel­se, som løb ud nat­ten til i går.

Se­ne­re i går kom så end­nu en ke­de­lig nyhed fra McLaren – set med dan­ske øj­ne. Tea­met har for­læn­get kon­trak­ten med Jen­son But­ton, og der­med er Magnus­sens McLa­ren­chan­ce så godt som sluk­ket – med min­dre Fer­nan­do Alonso plud­se­lig og mod for­vent­ning si­ger op.

Den nye si­tu­a­tion gør, at Kevin Magnus­sen nu er fri til at fi nde på no­get an­det eft er års­skift et, hvor han li­ge nu sæt­tes i for­bin­del­se med det nye Re­nault- team.

Men McLa­rens umid­del­ba­re valg om at la­de dan­ske­ren smut­te im­po­ne­rer ik­ke den tid­li­ge­re ra­cer­kø­rer Jo­hn Ni­el­sen.

Den dan­ske For­mel 1- eks­pert sen­der i ste­det en bredsi­de af sted mod McLaren.

» Jeg bli­ver sur på Ron Den­nis. Jeg har kendt han gen­nem man­ge år, og jeg kan ik­ke for­stå den po­li­tik, han kø­rer, og den hø­je tro­ne han sid­der på. Man er et mi­no­ri­tet­steam, men har en­gang væ­ret ver­dens­me­ster og kæm­pe stor. Det er man ik­ke me­re, og så er man alt­så og­så nødt til at væ­re lidt yd­myg, og det sy­nes jeg slet ik­ke, at McLaren er, « si­ger Jo­hn Ni­els­sen og fort­sæt­ter

» McLaren har stjer­ne­nyk­ker, og på mit pa­pir kan jeg godt si­ge dig, at jeg per­son­ligt hav­de sendt But­ton og Alonso ud og så be­gyndt på en helt ny æra sam­men med Hon­da og de to un­ge kø­re­re, Kevin Magnus­sen og Stoff el Van­do­or­ne. «

Men si­ger du ik­ke kun det, for­di du selv er dan­sker li­ge­som Kevin Magnus­sen?

» Nej, det har in­tet med det at gø­re. Med så dår­lig en mo­tor kan McLaren ik­ke ha­ve to ver­dens­me­stre, gi­ve dem fl ere hund­re­de mil­li­o­ner og hol­de dem mo­ti­ve­ret. De to ( But­ton og Alonso, red.) vil selv­føl­ge­lig for­sva­re sig selv i for­hold til de præ­sta­tio­ner, der bli­ver le­ve­ret. Det ska­ber ba­re end­nu me­re uro, « kon­sta­te­rer Jo­hn Ni­el­sen og sen­der en ut­ve­ty­dig op­for­dring til Kevin Magnus­sen:

» For Ke­vins ved­kom­men­de er han nu nødt til at løs­ri­ve sig fra McLaren. Det du­er ik­ke med end­nu et år på bæn­ken. «

En svær F1- frem­tid

En an­den dansk mo­tor­sport­s­eks­pert er ra­cer­kø­re­ren Ron­nie Bre­mer, der tid­li­ge­re har væ­ret rå­d­gi­ver for Kevin Magnus­sen. Han er hel­ler ik­ke im­po­ne­ret af McLaren og spår sam­ti­dig en svær For­mel 1- frem­tid for den 22- åri­ge dan­sker.

» Det bli­ver svært nu, selv om der fort­sat er et par åb­ne mu­lig­he­der. Det, der un­drer mig, er, at Haas ik­ke har off ent­lig­gjort hol­dets an­den­kø­rer ved si­den af Ro­main Grosje­an. Jeg ved der­for ik­ke, om plad­sen må­ske er lidt åben al­li­ge­vel, « si­ger Ron­nie Bre­mer.

Han for­kla­rer McLa­rens nø­len i kø­rer­ka­ba­len med in­tern ue­nig­hed om, hvor­dan tin­ge­ne skal kø­re frem­over.

» McLaren er i så stor kri­se, at man er nødt til at hol­de ved de to, som man har. Hol­det kan ik­ke gø­re så me­get an­det. Jeg tror, der er så me­get in­tern splid, at McLaren ik­ke ved, hvad man vil. Nog­le af de ting, hol­det la­ver, vir­ker: li­ge­frem tå­be­li­ge, « si­ger Ron­nie Bre­mer, der hå­ber, at Kevin Magnus­sens bag­land har en ny plan klar i mør­ket.

» Jeg tror, det afh æn­ger me­get af, om hans ma­na­ge­ment kan få prop­pet ham ind et el­ler an­det sted, for jeg sy­nes ik­ke, der har væ­ret så me­get hy­pe om Kevin Magnus­sen de se­ne­ste uger, hvor op­tio­nen har væ­ret ved at ud­lø­be, « ly­der det fra Ron­nie Bre­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.