Ført bag ly­set

Po­li­ti­et har skjult op­lys­nin­ger for Justits­mi­ni­ste­ri­et

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

TI­BET

Det var en in­struks fra oven, der fi k po­li­ti­be­tjen­te til ulov­ligt at til­ba­ge­hol­de Ti­bet- de­mon­stran­ter un­der det ki­ne­si­ske præ­si­dent­be­søg i 2012.

Der­med står det klart, at po­li­ti­et i åre­vis har talt us­andt, da det på­stod, at det var be­tjen­te­ne, der på eget ini­ti­a­tiv i fl ere op­sigtsvæk­ken­de epi­so­der gik ind og fj er­ne­de fre­de­li­ge de­mon­stran­ter un­der stats­be­sø­get.

Oplys­nin­ger­ne fi k i går den nu­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) til straks at ned­sæt­te en un­der­sø­gel­ses- kom­mis­sion. Sam­ti­dig er to le­den­de po­li­ti­folk meldt til po­li­ti­et for de­res rolle i sa­gen.

En­heds­li­sten me­ner, at sa­gen stik­ker langt dy­be­re end ba­re po­li­ti­et.

Par­tiets retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per si­ger til BT, at hun un­drer sig over, hvor­dan Justits­mi­ni­ste­ri­et, her­un­der skift en­de ju­stits­mi­ni­stre, i tre år har kun­net vi­de­re­brin­ge po­li­tiets for­ker­te op­lys­nin­ger til Fol­ke­tin­get Rets­ud­valg uden at op­da­ge, at de er for­ker­te. Sam­ti­dig af­vi­ser hun, at det er po­li­ti­et selv, der har op­fun­det in­struk­sen.

» Et el­ler an­det sted må Justits­mi­ni­ste­ri­et ta­ge an­svar for, at det ik­ke har un­der­søgt sa­gen godt nok el­ler har holdt sig selv i be­vidst uvi­den­hed, « si­ger Per­nil­le Skip­per.

Pi­len pe­ger blandt an­det på den da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov ( S), som net­op var mi­ni­ster un­der præ­si­dent­be­sø­get og over for Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg ef­ter­føl­gen­de fl ere gan­ge af­vi­ste, at po­li­ti­be­tjen­te­ne skul­le væ­re in­stru­e­ret i at fj er­ne de­mon­stran­ter.

Over­ord­net in­struks

I dag fast­hol­der han over for BT, at han er ble­vet fejl­in­for­me­ret af po­li­ti­et.

» Jeg er som al­le an­dre et stort spørgs­måls­tegn. Det er og­så for mig mil­dest talt over­ra­sken­de, at det­te kan kom­me frem så lang tid eft er, at jeg og mi­ne eft er­føl­ge­re har sid­det i Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg og sva­ret på spørgs­mål, uden at Rets­ud­val­get har få­et de rig­ti­ge op­lys­nin­ger, « si­ger Mor­ten Bødskov til BT.

Er du ble­vet ført bag ly­set af Kø­ben­havns Po­li­ti?

» Jeg kan i hvert fald kon­sta­te­re, at i de man­ge spørgs­mål, som der er sva­ret på i Fol­ke­tin­gets Rets­ud­svalg, har vi he­le ti­den læ­net os op ad svar fra Kø­ben­havns Po­li­ti. Der­for er det pænt over­ra­sken­de det, der er sket i dag. «

I går frem­lag­de Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) en ope­ra­tions­an­be­fa­ling, hvoraf det ik­ke ale­ne frem­gik, at der hav­de væ­ret en over­ord­net in­struks til po­li­ti­et om, hvor­dan de skul­le for­hol­de sig til Ti­bet- de­mon­stran­ter­ne, men og­så at det hav­de væ­ret ’ me­get af­gø­ren­de’ for ki­ne­ser­ne, ’ at de ik­ke ta­ber an­sigt ved kon­fron­ta­tion med de­mon­stra­tio­ner el­ler lig­nen­de.’

SA­GEN KORT Sa­gen om po­li­tiets fri­heds­be­rø­vel­se af fre­de­li­ge Ti­bet­de­mon­stran­ter hand­ler i kor­te træk om, hvor­vidt det var en or­dre fra top­pen el­ler be­tjen­te­ne selv, der ulov­ligt til­ba­ge­holdt Ti­bet- ven­li­ge de­mon­stran­ter fra fol­ke­mæng­den un­der et of­fi ci­elt be­søg af Ki­nas præ­si­dent i København. 28. sep­tem­ber tog sa­gen fart, da Kø­ben­havns Po­li­ti­di­rek­tør, Thorkild Fog­de, helt usæd­van­ligt meld­te sit eget po­li­ti­kor­ps til Den Uafh æn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed, for­di der var mi­stan­ke om, at nog­le an­sat­te hav­de talt us­andt i for­bin­del­se med po­li­tiets rolle i Ti­bet- sa­gen. Den Uafh æn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed har si­den op­lyst, at den går vi­de­re med an­mel­del­sen I går frem­lag­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) ope­ra­tions­an­be­fa­lin­gen, hvoraf det frem­gik, at po­li­ti­be­tjen­te­ne hav­de få­et in­struk­ser om at fj er­ne de­mon­stran­ter, men og­så, at det hav­de væ­ret ’ me­get af­gø­ren­de’ for ki­ne­ser­ne, ’ at de ik­ke ta­ber an­sigt ved kon­fron­ta­tion med de­mon­stra­tio­ner el­ler lig­nen­de.’

Tho­mas Go­etz stod klar med fla­get, men blev stop­pet af po­li­ti­et. Fo­to: Mi­cha­el Stub

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) ned­sat­te i går en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion - sam­ti­dig er to po­li­ti­folk ble­vet meldt til po­li­ti­et. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.