Ja, kon­tant­hjælp er et fan­ge­net

BT - - DEBAT - JOACHIM B. OL­SEN

Be­skæft igel­ses­ord­fø­rer ( LA)

har i dag, er ik­ke et sik­ker­heds­net, men et fan­ge­net. Man skul­le ha­ve sør­get for, at det kan be­ta­le sig for al­le fa­mi­lie­ty­per at kom­me i ar­bej­de, og det mål op­når man ik­ke med re­ge­rin­gens for­slag. For mig er det lo­gisk, at når man står op om mor­ge­nen og går på ar­bej­de, så skal man ha­ve me­re ud af det, end hvis man ik­ke ar­bej­der. Det er kun ri­me­ligt. Kon­kret skul­le man sør­ge for, at in­gen fa­mi­lie­ty­per fi k me­re end 80 pct. af, hvad de kun­ne ha­ve få­et

DET SY­STEM, VI

med et ar­bej­de til mind­ste­løn­nen. Så vil­le det væ­re et li­ge sy­stem, hvor det kun­ne be­ta­le sig for al­le grup­per at få et ar­bej­de.

op­mærk­som på, at hvis man kor­ri­ge­rer for kø­be­kraft , så lig­ger kon­tant­hjæl­pen i dag iføl­ge Ro­ck­wool Fon­den 43- 61 pct. over ni­veau­et i Sve­ri­ge, som, er vi vel al­le eni­ge om, er et højt ud­vik­let vel­færds­sam­fund. Vi er li­ge kom­met ud af en kri­se, og vi kan al­le­re­de nu se, at der er bran­cher, som ik­ke kan få den ar­bejds­kraft , de har brug for. Det er et tegn på, at der er nog­le us­un­de

MAN SKAL VÆ­RE

struk­tu­rer på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

DAN­MARKS STA­TI­STIK SPØR­GER

hvert år kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne selv, om de står til rå­dig­hed på ar­bejds­mar­ke­det. Her sva­rer 30 pct., at de ik­ke står til rå­dig­hed. Der er alt­så ta­le om et min­dre­tal, men det er et re­la­tiv stort min­dre­tal. For langt de fl este er det at væ­re på kon­tant­hjælp en mid­ler­ti­dig ting, og det er der­for ik­ke no­get pro­blem at få en la­ve­re ydel­se mod, at man til gen­gæld be­ta­ler en la­ve­re skat, når man kom­mer ind på ar­bejds­mar­ke­det igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.