Var det vir­ke­lig ba­re det, Løk­ke?

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det er knap to år si­den, Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen præ­sen­te­re­de sit ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’ før­ste gang. Hvad lof­tet me­re præ­cist gik ud på, var det umu­ligt at få svar på. Ik­ke ba­re den dag i 2013, men og­så i lang tid der­eft er. Løk­ke tal­te ivrigt om be­ho­vet for en re­form, der skul­le sik­re, at det kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. En re­form, der vil­le bli­ve gen­nem­ført på den an­den si­de af et fol­ke­tings­valg - eft er et magtskift e. SI­DEN FULG­TE EN om­dis­ku­te­ret Ven­stre- kampag­ne, hvoraf det frem­gik, at et æg­te­par over 30 år med tre børn kun­ne mod­ta­ge 454.215 kro­ner fra det off ent­li­ge. Dét var i hvert fald for me­get, men­te Ven­stre- fol­ke­ne. Men igen spurg­te man for­gæ­ves eft er en klar de­fi ni­tion af kon­tant­hjælpsloft et.

Da fol­ke­tings­val­get blev ud­skre­vet i maj, stod Ven­stre pa­rat med trum­fen: ’ Pa­nora­ma- man­den’, ar­bejds­gi­ve­ren, der an­gi­ve­ligt hav­de mi­stet en me­d­ar­bej­der, for­di det øko­no­misk var me­re for­del­ag­tigt at væ­re på kon­tant­hjælp. Hi­sto­ri­en blev imid­ler­tid be­tviv­let fra så man­ge si­der, at en pres­set Løk­ke måt­te bru­ge dy­re­bar tid i valg­kam­pen på at vik­le sig ud af kri­tik­ken. Og sta­dig blev man ik­ke klogere på kon­tant­hjælpslof­tet. I GÅR SPIL­LE­DE be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V) en­de­lig ud med re­ge­rin­gens for­slag til det nye kon­tant­hjælpsloft . Iføl­ge Ne­er­gaard kan der spa­res 350 mil­li­o­ner kro­ner ved at skæ­re i ydel­ser­ne. Pen­ge, der skal bru­ges til skat­te­let­tel­ser i bun­den. Iso­le­ret set vil ud­spil­let iføl­ge mi­ni­ste­ren kun få nog­le ’ få hund­re­de’ i job.

Kon­tant­hjælpsloft et var Ven­stres store slagnum­mer. I går blev pa­ro­ler­ne kon­kre­te. Var det vir­ke­lig ba­re det? Re­ge­rin­gen er nødt til at fi nde fl ere pen­ge til at let­te skat­ten i bun­den, hvis det vir­ke­lig skal bat­te no­get. El­lers er hi­sto­ri­en om kon­tant­hjælpsloft et: Me­get snak og me­gen lil­le eff ekt. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.