Nej, Ven­stre ram­mer de for­ker­te

BT - - DEBAT - LEIF LA­HN JEN­SEN

Be­skæft igel­ses­ord­fø­rer ( S)

det sam­me, som VK gjor­de i 00’ er­ne, hvor det ik­ke hav­de no­gen eff ekt. For­skel­len er blot, at de nu kal­der kon­tant­hjælpsloft et ’ mo­der­ne’. Jeg tror på, at man bedst hjæl­per men­ne­sker i gang ved at fj er­ne de bar­ri­e­rer, de står over­for. Det hjæl­per ik­ke no­get ba­re at ta­ge pen­ge­ne fra dem. Jeg hav­de glæ­det mig til at se virk­nin­ger­ne af den kon­tant­hjælps­re­form, SR- re­ge­rin­gen la­ve­de. Nu går den bor­ger­li­ge re­ge­ring i en ny ret­ning,

RE­GE­RIN­GEN GØR NU

og det bli­ver spæn­den­de, om LA og K kan få gjort det end­nu vær­re, og om DF vil gå med til det.

gå eft er at få fl ere i ar­bej­de, men man skal hu­ske at tæn­ke over må­den, man gør det på. Re­ge­rin­gens for­slag kom­mer til at ram­me men­ne­sker, som i for­vej­en har det svært og slås med pro­ble­mer. Oven i de pro­ble­mer gi­ver man dem nu en dår­li­ge­re øko­no­mi, som ik­ke vil hjæl­pe dem.

SELV­FØL­GE­LIG SKAL VI

bru­ge pen­ge­ne spa­ret på kon­tant­hjæl­pen til at

AT RE­GE­RIN­GEN VIL

sæn­ke skat­ten i bun­den, er me­get fi nt, men det vil kun gi­ve hver en­kelt dan­sker 21 kro­ner me­re om må­ne­den, som jo ik­ke ræk­ker sær­lig langt. Selv­føl­ge­lig skal det kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Må­let for al­le par­ti­er er at få fl ere i ar­bej­de, få skabt ar­bejds­plad­ser og få fl ere væk fra pas­siv for­sør­gel­se, no­get der kun kan ske, hvis man får fj er­net de bar­ri­e­rer, som nog­le folk på kon­tant­hjælp har. Hvis de ik­ke gi­der, så skal de selv­føl­ge­lig, men er det på grund af so­ci­a­le og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge pro­ble­mer, så nyt­ter det ik­ke no­get at straff e dem øko­no­misk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.