RE­GE­RIN­GENS STROPPETUR

Uge 40 Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

De bar­ske re­a­li­te­ter i dansk po­li­tik gjor­de uge 40 til en sjæl­dent barsk uge. Ik­ke mindst for re­ge­rin­gen, der sled sig igen­nem en nød­ven­dig hård uge.

Hvad gjor­de ugen hård? Mæng­den af dår­li­ge nyhe­der og svæ­re po­li­ti­ske pro­ble­mer var ik­ke til at ta­ge fejl af. Ik­ke si­den valg­kam­pen har dansk po­li­tik budt på en så hård uge for al­le ak­tø­rer­ne i og om­kring den po­li­ti­ske magt. Man kun­ne og­så ha­ve kaldt uge 40 for Pa­no­dil- ugen. Den gav i hvert fald an­led­ning til ho­ved­pi­ne man­ge ste­der.

Hvor be­gynd­te det? Med præ­sen­ta­tio­nen af re­ge­rin­gens for­slag til fi nans­lov. Det var lidt af et ræd­selska­ta­log, fi nans­mi­ni­ste­ren præ­sen­te­re­de tirs­dag. Der var be­spa­rel­ser - el­ler det man i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et kal­der ’ bud­get­for­bed­rin­ger’ - på en lang ræk­ke om­rå­der. Re­ge­rin­gen vil helst selv kal­de det om­pri­o­ri­te­rin­ger. Og selv­om tal­le­ne kan sy­nes store, så er der i det helt store bil­le­de af sta­tens sam­le­de bud­get fak­tisk ta­le om små­pen­ge. Det er be­spa­rel­ser for un­der 1 pct. af det sam­le­de bud­get. Det sva­rer vel no­gen­lun­de til en tur i biff en med po­pkorn for en fa­mi­lie på fi re. Men selv­føl­ge­lig ram­mer det nog­le, og der­for er lo­gik­ken da og­så, at straks eft er præ­sen­ta­tio­nen kom­mer al­le dem på ba­nen, der er ue­ni­ge el­ler bli­ver ne­ga­tivt be­rørt af for­sla­get. Det er sim­pelt­hen et pro­fes­sio­nelt hyle­kor, der bry­der ud. Ty­pisk vil gan­ske få af stem­mer­ne i læng­den bli­ve hørt. dag præ­sen­te­re­de re­ge­rin­gen sin plan for ud­fl yt­ning af off ent­li­ge ar­bejds­plad­ser, som be­rø­rer knap 4.000 statsan­sat­te . De me­d­ar­bej­de­re, der be­rø­res, er na­tur­lig­vis ke­de af det, men de har og­så et pro­fes­sio­nelt hyle­kor i ryg­gen, nem­lig de­res fag­for­bund, som straks for­lan­ger job­ga­ran­ti­er. Og selv­føl­ge­lig er der no­get at væ­re util­freds med og ar­bej­de imod. Det er helt le­gi­timt at gø­re det. Men hvis man er an­sat i en pri­vat virk­som­hed, hvor ar­bejds­plad­ser­ne fl yt­ter til Asi­en, har man nok lidt svært ved at se pro­ble­met i, at job­bet fl yt­ter til Lol­land el­ler Vi­borg.

Hvad med de sva­ge­ste? I går kom så re­ge­rin­gens læn­ge ven­te­de ud­spil til et ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’. Prin­cip­pet i loft et er, at le­di­ge på kon­tant­hjælp ik­ke i sam­le­de ydel­ser kan mod­ta­ge me­re end 80 pro­cent af en må­nedsløn på 18.500 kr. Fa­mi­li­er, hvor beg­ge for­æl­dre er på kon­tant­hjælp, ram­mes hår­dest. Re­for­men er før­ste del af re­ge­rin­gens det- skal- kun­ne- be­ta­le- sig- at- ar­bej­de re­form. Re­ge­rin­gen plan­læg­ger at føl­ge op med skat­te­let­tel­ser i for­å­ret.

Hvad med de grund­læg­gen­de vær­di­er? Det bør og­så næv­nes, at i ugen, der mar­ke­rer tiå­ret for tryk­nin­gen af Muham­med- teg­nin­ger­ne i Jyl­lands- Po­sten kom det i går frem, at po­li­ti­et hand­le­de un­der in­struks, da de fj er­ne­de et ti­be­tansk fl ag fra en de­mon­strant, da den ki­ne­si­ske præ­si­dent gæ­ste­de Dan­mark. Yt­rings­fri­he­den har tran­ge kår, når avi­ser ik­ke læn­ge­re tør tryk­ke det, de tur­de for ti år si­den - og når myn­dig­he­der for­hin­drer bor­ge­re i at frem­vi­se et lov­ligt fl ag i det off ent­li­ge rum. Det er en kræn­kel­se af en grund­lovs­sik­ret ret. Og det fi k ju­stits­mi­ni­ste­ren til at ned­sæt­te en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion. Det mang­le­de og­så ba­re!

Hvor eft er­la­der det re­ge­rin­gen? Hvis vi skal bli­ve i stroppetur- me­ta­for­en, så kan de blot min­de sig selv om, at smer­te ba­re er svag­hed, der for­la­der krop­pen. Ugen gjor­de ondt, men det var nød­ven­digt.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.