Er det ri­me­ligt, at re­ge­rin­gen af­skaff er kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­res fe­rie?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.09 BØR­NE­NE STRAF­FES På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.04 FØRST YDE – SÅ NY­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.19 HAR BRUG FOR EN PAU­SE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.54

Nej, al­le bur­de ha­ve ret til fe­rie

Ja, de har ik­ke no­get at hol­de fe­rie

fra

4.425 stem­mer på bt. dk

STAVNSBÅND ER TILBAGE

Gret­he Ga­de Ole­sen

Vil det si­ge, at kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re ik­ke kan ta­ge på fe­rie med fa­mi­li­en, men skal bli­ve hjem­me og ven­te på, at der bli­ver job til dem? Hur­ra for stavns­bån­dets ge­nind­fø­rel­se i Dan­mark!

Vi­be­ke Pe­der­sen

Er det ik­ke i sid­ste en­de folks børn, der bli­ver straff et? For­di mor og far ik­ke kan fi nde job, så skal bør­ne­ne sid­de i in­sti­tu­tion hver evig ene­ste dag uden fe­rie, uden op­le­vel­ser el­ler ba­re et par ro­li­ge da­ge uden in­sti­tu­tions­stress.

Bir­git Chri­sti­an­sen

De her men­ne­sker på kon­tant­hjælp har i åre­vis in­tet ydet til den dan­ske hver­dags­vel­færd over­ho­ve­det. Husk li­ge hvad man si­ger: Man skal yde, før man kan ny­de!

Be­ti­na Lau

Tek­nisk set skal man stå til rå­dig­hed, når man er le­dig. Man skal sø­ge et be­stemt an­tal job om ugen og na­tur­lig­vis væ­re pa­rat til at del­ta­ge i mø­der, prak­tik­ker og lig­nen­de. Tek­nisk set har al­le og­så ind imel­lem brug for en pau­se, hvor man ik­ke skal no­get. Det gæl­der, uan­set om man er i job el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.