’’

BT - - DEBAT -

Hvem kla­re­de ik­ke strop­pe­tu­ren? Den nu af­gå­e­de for­svars­mi­ni­ster måt­te træk­ke sig. Ska­der­ne på hans tro­vær­dig­hed og be­last­nin­gen for re­ge­rin­gen blev sim­pelt­hen for stor. Afl øse­ren blev en dyg­tig po­li­ti­ker, nem­lig Pe­ter Chri­sten­sen, der tid­li­ge­re har væ­ret ch­eff or­hand­ler for Ven­stre, og som man­ge for­ven­te­de var un­der op­læ­ring til fi nans­mi­ni­ster­po­sten. Men ik­ke al­le var be­gej­stre­de for PCs co­me­ba­ck. Nem­lig al­le dem, der blev nævnt som mu­li­ge mi­ni­ste­rem­ner, men som ik­ke blev mi­ni­ster. De blev ik­ke su­re, for­di de ik­ke kan li­de ham, men for­di de selv men­te, det var de­res tur. I po­li­tik er der ba­re ik­ke no­get, der går eft er tur. Der er hel­ler ik­ke al­tid ret­fær­dig­hed til. Så­dan er det. Så de må tør­re øj­ne­ne og ta­ge en kiks fra fel­tra­tio­nen.

Hvem led el­lers i ugen? Det gjor­de fl ere statsan­sat­te og de­res fa­mi­li­er. Tors-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.