LANGT FRA LØK

Løk­ke- plan skaf­fer kun få hund­re­de i ar­bej­de. Det mø­der hård kri­tik

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk ufjo@ bt. dk

KON­TANT­HJÆLP

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Kan du hu­ske Ven­stres an­non­cer i valg­kam­pen? En af dem hav­de et be­løb som over­skrift. 454.215,00 kr.

’ Det kan et æg­te­par på kon­tant­hjælp med tre børn nu få år­ligt i sam­let vær­di af kon­tant­hjælp, bør­ne­check, bo­ligsik­ring og til­skud. Det er ik­ke ri­me­ligt for dem, der knok­ler hver dag. Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de’, hed det i tek­sten un­der be­lø­bet.

For­må­let med kampag­nen var klart: Ven­stre vil­le væ­re par­ti­et, der fik folk fra pas­siv for­sør­gel­se og ud på ar­bejds­mar­ke­det.

Nu har re­ge­rin­gen så præ­sen­te­ret pla­nen. Men det er kun nog­le få hund­re­de, der kom­mer i job som føl­ge af det nye kon­tant­hjælpsloft, der blev frem­lagt i går, er­ken­der Vre­ge­rin­gen. Og det ska­ber ik­ke li­ge­frem ju­bel hos ven­ner­ne i blå blok.

» Det le­ver ik­ke op til skå­l­ta­ler­ne, « ly­der dom­men over Løk­kes ini­ti­a­tiv.

22.800 bli­ver be­rørt

Næ­sten to år ef­ter stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) lan­ce­re­de be­gre­bet ’ det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’ på Ven­stres lands­mø­de i ok­to­ber 2013 løf­te­de re­ge­rin­gen i går slø­ret for det. Det ske­te ef­ter, at par­ti­et utal­li­ge gan­ge i valg­kam­pen og i må­ne­der­ne in­den fol­ke­tings­val­get 18. ju­ni har af­vist at kon­kre­ti­se­re, hvor stor øko­no­misk for­skel, der skal væ­re på at væ­re i ar­bej­de og på at væ­re på kon­tant­hjælp.

Det står klart nu, ef­ter at re­ge­rin­gen i går frem­lag­de sit ud­spil, der, iføl­ge re­ge­rin­gen selv, be­rø­rer 22.800 men­ne­sker, men kun brin­ger få hund­re­de i ar­bej­de.

Men hav­de man - ef­ter næ­sten to års ven­te­tid - sat næ­sen op ef­ter en kon­tant­hjælps- re­vo­lu­tion, blev man skuf­fet. For i vir­ke­lig­he­den er der i det nye ud­spil ik­ke så me­get nyt i for­hold til, hvor­dan det var un­der den tid­li­ge­re VK- re­ge­ring, da det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’ langt hen ad vej­en lig­ner det gam­le’, me­ner An­ders Bruun Jo­nas­sen, der for­sker i ar­bejds­mar­ke­det, her­un­der ar­bejds­ud­bud og øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter til beskæf­ti­gel­se, ved Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd, SFI.

Han kal­der det ’ be­mær­kel­ses­vær­digt’, at ’ man for­rin­ger vil­kå­re­ne for en hel mas­se, uden at det rig­tig bat­ter no­get.’

Re­ge­rin­gen svin­ger kni­ven over kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne med det over­ord­ne­de for­mål at få fle­re i ar­bej­de, men er­ken­der sam­ti­dig, at ’ det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’ ik­ke får sendt ret man­ge i job.

Mang­ler ef­ter­spørgsel

Iføl­ge An­ders Bruun Jo­nas­sen er der hel­ler ‘ ik­ke no­get, der ty­der på, at de øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter i sær­lig høj grad får fle­re ud på ar­bejds­mar­ke­det.’

Hvad er det, man skal gø­re for at få folk fra kon­tant­hjælp og ind på ar- bejds­mar­ke­det, hvis de øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter ik­ke vir­ker?

» Re­ge­rin­gen med­gi­ver, at de øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter ik­ke ryk­ker så me­get. Hvis man vil ha­ve an­tal­let af kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re ned, hand­ler det om at ska­be ef­ter­spørgsel ef­ter de her per­so­ner. At der er et ar­bejds­mar­ked til dem. Der kan du ven­te på bed­re ti­der el­ler f. eks. gå i gang med en opkva­li­fi­ce­ring, så kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne bli­ver ef­ter­s­purg­te på ar­bejds­mar­ke­det, « si­ger An­ders Bruun Jo­nas­sen.

’ Det bli­ver lidt fladt’

På den bor­ger­li­ge fløj er der skuf­fel­se over Løk­ke & Co. Li­be­ral Al­li­an­ces be­skæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer Joachim B. Ol­sen si­ger:

» Ven­stre skal ha­ve ros for at sæt­te pro­ble­mer­ne med kon­tant­hjæl­pen på dags­or­de­nen. Det er sim­pelt­hen for dår­ligt, at vi ik­ke ud­nyt­ter res­sour­cer­ne i ar­bejds­mar­ke­det. Men når man tæn­ker på, hvor me­get kr­udt, Ven­stre har brugt på den­ne dis­kus­sion, og­så i an­non­cer og lig­nen­de un­der valg­kam­pen, og man så ser, hvad de frem­læg­ger i rap­por­ten to år ef­ter, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen først om­tal­te et ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’, så bli­ver det lidt fladt. Det le­ver ik­ke op til skå­l­ta­ler­ne, « si­ger Joachim B. Ol­sen.

Og­så che­fø­ko­nom i den bor­ger­lig­li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos Mads Lund­by Hansen sav­ner hår­de­re ind­greb:

» Det er et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, men det er ik­ke am­bi­tiøst nok. Jeg me­ner, at man bur­de gå vi­de­re og i en ræk­ke til­fæl­de skæ­re i kon­tant­hjæl­pen og bør­ne­y­del­ser, som man ik­ke gør her. Vi har reg­net på et ydel­ses­loft, hvor ydel­ser­ne re­du­ce­res med ca. 2.000 kr. om må­ne­den for ca. 60.000 kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re. Det vil brin­ge fle­re i ar­bej­de, « si­ger han.

Det er re­ge­rin­gens plan, at de ca. 370 mio. kr., der spa­res med kon­tant­hjælpslof­tet og de øv­ri­ge til­tag, bru­ges til at sæn­ke skat­ten på ar­bej­de, når jo­bre­for­mens an­den del læg­ges frem til for­å­ret.

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015

GE­VINST I DAG

4.000 kr.

MED NYT LOFT

4.000 kr.

FOR­SKEL

0 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.