LA: ’ Sæt kon­tant­hjæl­pen ned til 7.000 kr.’

BT - - NYHEDER -

FOR­SLAG

Kon­tant­hjæl­pen skal sæt­tes me­get læn­ge­re ned, hvis le­di­ge skal gå fra at væ­re kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re til løn­mod­ta­ge­re, ly­der det fra Joachim B. Ol­sen, der me­ner, at kon­tant­hjæl­pen skal lig­ge på 7.000- 7.500 kr. for en en­lig kon­tant­hjælps­mod­ta­ger. Det be­løb er nu 10.800 kr.

» Sel­ve kon­tant­hjæl­pen bur­de sæt­tes ned til no­get, der sva­rer til det, vi kal- der un­gey­del­se. Det lig­ger om­kring 7.000 kr. Det vil væ­re et pas­sen­de ni­veau. 7.000- 7.500. Så vil vi få et sy­stem, der er me­re sam­men­lig­ne­ligt med det sven­ske, « si­ger han.

LA- po­li­ti­ke­ren hen­vi­ser til, at kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re i Dan­mark har me­get me­re at leve for end i f. eks. Sve­ri­ge, Nor­ge, Tys­kland el­ler Hol­land. Det vi­ser en om­fat­ten­de ny rap­port fra Ro­ck­wool- fon­den.

Her sam­men­lig­nes for­hol­de­ne for for­skel­li­ge kon­tant­hjælp­s­ty­per med og uden børn i de fem lan­de ved at om­reg­ne dis­po­ni­bel ind­komst ef­ter bo­li­g­ud­gift, og om­reg­ne det til en fæl­les va­lu­ta, ju­ste­ret for kø­be­kraft.

’ Det er uam­bi­tiøst’

De sven­ske fa­mi­li­er, der mod­ta­ger kon­tant­hjælp, har den la­ve­ste kø­be­kraft blandt de respek­ti­ve fa­mi­lie­ty­per, mens den en­li­ge for­sør­ger og par­ret i Dan­mark har den hø­je­ste blandt de to ka­te­go­ri­er og i Stor­bri­tan­ni­en den næst­hø­je­ste. Den en­li­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ger i Hol­land har de bed­ste for­brugs­mu- lig­he­der, i Dan­mark har en­li­ge de næst­bed­ste.

» Det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft er uam­bi­tiøst og i vir­ke­lig­he­den ba­re en lil­le ju­ste­ring, hvor man ju­ste­rer de vær­ste uhen­sigts­mæs­sig­he­der. Ju­ste­ret for kø­be­kraft lig­ger dan­ske kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re jo sta­dig mar­kant over, hvad de får i Sve­ri­ge. Dan­ske kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re har sim­pelt­hen en le­ve­stan­dard, der er mar­kant hø­je­re end i vo­res na­bo­lan­de. Der er der folk, der går på ar­bej­de hver dag, som får væ­sent­ligt min­dre. Og al­li­ge­vel om­ta­ler vi det som en kæm­pe ka­ta­stro­fe, hver gang en kon­tant­hjælps­mod­ta­ger i Dan­mark får en lil­le smu­le min­dre. Det er lidt un­der­ligt, « si­ger Joachim B. Ol­sen, der fort­sæt­ter:

» Øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter vir­ker, men der skal me­re til. Vi skul­le ha­ve kig­get me­re på vo­res na­bo­lan­de. Sve­ri­ge har la­vet re­for­mer, hvor de mar­kant har sæn­ket an­tal­let af men­ne­sker på over­før­sels­ind­komst. Vi skul­le tæt­te­re på de­res ni­veau, « si­ger Joachim B. Ol­sen. kar­ker, ufjo

Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V) måt­te væ­de hal­sen, da han i går præ­sen­te­re­de re­ge­rin­gens ud­kast til et nyt kon­tant­hjælpsloft. Ven­stre før­te valg­kamp på at vil­le få folk fra pas­siv for­sør­gel­se ud på ar­bejds­mar­ke­det ( fo­to ne­derst). Men de­res plan får re­elt set kun få hund­re­de i ar­bej­de, er­ken­der V- re­ge­rin­gen. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt, Linda Ka­strup og Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.