Rei­mar og Dirch blev kørt hjem af po­li­ti­et

I ny bog ser­ve­rer Dan­marks Mi­ster Show- Biz, Jo­hn­ny Rei­mar, al­le de saf­ti­ge hi­sto­ri­er, bl. a. om en våd af­ten i sel­skab med Dirch Pas­ser

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

DE GO­DE GAM­LE DA­GE

Jo­hn­ny Rei­mar er Smøl­fer­nes far. Han har nær­mest selv op­fun­det det en­de­lø­se par­ty. Og så sy­nes han selv­føl­ge­lig og­så, at du skul­le kø­be dig en tyro­ler­hat. Men vid­ste du og­så, at Dan­marks par­ty- me­ster fik Ro­bin Gi­bb til at græ­de, at sel­ve­ste Tom Jones for­søg­te at sco­re Jo­hn­nys ko­ne An­nie, og at det fak­tisk var ham, Jo­hn­ny, der skrev tek­sten til Mab­les grand­prix- hit ’ BoomBoom’.

Nej, vel. Men alt det og man­ge fle­re far­ve­ri­ge show­biz- hi­sto­ri­er kan du læ­se i bo­gen ’ Stjer­ne­mø­der’, som Jo­hn­ny har skre­vet sam­men med den suc­ces­ful­de for­fat­ter Hen­rik Ve­ster­berg.

Jo­hn­ny Rei­mar var én af de før­ste dan­ske mu­si­ke­re og for­ret­nings­folk, der op­ret­te­de et book­ing- bu­reau, pla­de­sel­skab og no­get, der lig­ner en dansk hit­ma­ski­ne i de helt tid­li­ge 60’ ere. Men hans in­ter­es­se for dansk show­biz be­gynd­te tilbage i 50’ er­ne, hvor han som så man­ge an­dre faldt pla­dask for den dan­ske ko­mi­ker­le­gen­de Dirch Pas­ser.

Der­for blev un­ge Jo­hn­ny og­så helt beno­vet, da han blev kon­tak­tet for at ind­spil­le og pro­du­ce­re et al­bum med sit idol.

Dirch fik en sølv­pla­de

Ind­spil­nin­ger­ne gik for­ry­gen­de. Og suc­ce­sen blev end­nu me­re for­ry­gen­de. Så­le­des solg­te det Dirch Pas­ser- al­bum, som Rei­mer pro­du­ce­re­de spe­ci­elt til salg i de dan­ske brug­ser, til en gam­mel­dags sølv­pla­de - 25.000 ek­sem­pla­rer. Og det skul­le selv­føl­ge­lig fejres. Sel­ve fe­sten fandt sted på Ho­tel Pla­za i Kø­ben­havns cen­trum. Men bag­ef­ter fort­sat­te de to her- Omsla­get til den nye bog ’ Stjer­ne­mø­der’, som Jo­hn­ny Rei­mar har skre­vet sam­men med Hen­rik Ve­ster­berg. rer på Club 10 i Badstu­e­stræ­de. Og da Jo­hn­ny og Dirch i de tid­li­ge 1963- mor­gen­ti­mer igen vak­le­de ud på ga­den, var de beg­ge godt be­dug­ge­de. Og i bo­gen skri­ver Jo­hn­ny Rei­mar og Hen­rik Ve­ster­berg:

» Det var et syn for gu­der, da vi tum­le­de ud på for­to­vet, jeg først og bag­ef­ter en hum­pen­de Dirch Pas­ser med kryk­ker og en sølv­pla­de un­der ar­men. «

På ga­den pas­se­rer de to be­dug­ge­de stjer­ner en pa­trul­je­vogn med to be­tjen­te, der ven­ligt rul­ler vin­du­et ned.

Dirch på slap li­ne

Iføl­ge Jo­hn­ny Rei­mar gri­ber Dirch Pas­ser, der den­gang var ét af Dan­marks kend­te­ste an­sig­ter, nu be­tjen­tens wal­kie- tal­kie og be­gyn­der at rab­le morsom­he­der af til vagt- ha­ven­de i den an­den en­de af linj­en. De mor­gen­fri­ske be­tjen­te gri­ner og tak­ker Dirch for un­der­hold­nin­gen. Og så be­går de en fejl.

De til­by­der nem­lig at kø­re de to her­rer hjem.

Dirch bor li­ge om­kring hjør­net. Men da Jo­h­ny Rei­mar af­slø­rer, at han bor i Fre­de­riks­sund, bli­ver be­tjen­te­ne lidt lange i an­sig­tet.

Men de over­hol­der de­res løf­te og

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015 kø­rer og­så Jo­hn­ny til dø­ren.

» Til alt held var der ik­ke no­gen af na­bo­er­ne, der så mig sti­ge ud af po­li­ti­bi­len i den år­le mor­genstund. Det syn skul­le el­lers nok ha­ve få­et snak­ken på gled hen over hæk­ke­ne i det fre­de­li­ge vil­lakvar­ter, « skri­ver Ve­ster­berg og Rei­mar, der i he­le bo­gen hol­der den hyg­ge­li­ge to­ne, Jo­hn­ny er kendt for.

Mø­det med Gi­bb

Men ba­re for­di man er rar, kan man jo godt væ­re lidt spids. Og det er Jo­hn­ny Rei­mar i ka­pit­let, der hand­ler om hans før­ste, sid­ste og ene­ste mø­de med Bee Ge­es- le­gen­de Ro­bin Gi­bb.

Den nu af­dø­de Gi­bb- bror var i København for at gø­re re­k­la­me for sin so­lo- mu­sik. Og selv­om han hav­de øn­sket at bli­ve hen­tet i en sort li­mou­si­ne, så men­te Jo­hn­ny Rei­mar, at hans kæm­pe­mæs­si­ge mør­ke­grøn­ne Ford Ga­laxie vil­le væ­re god nok. Men dér tog han fejl. Og da han tril­le­de op for­an Kø­ben­havns Luft­havn, for­løb det så­le­des:

» Ro­bin Gi­bb skab­te sig fuld­stæn­dig hyste­risk og næg­te­de at for­la­de luft­hav­nen, før der stod en va­ske­æg­te sort li­mo pa­rat til ham. I lø­bet af en ti­mes tid fik vi le­jet en mel­lem­stor sort Mer­ce­des, og så kun­ne vi en­de­lig be­gi­ve os imod ho­tel­let in­de i by­en. «

I bo­gen min­des Jo­hn­ny Rei­mar og­så, hvor­dan Tom Jones un­der et pres­se­be­søg in­vi­te­re­de An­nie - Jo­hn­nys da­væ­ren­de for­lo­ve­de og nu­væ­ren­de ko­ne - ba­ck­s­ta­ge på et lil­le ’ be­søg’. Og han af­slø­rer og­så, at det fak­tisk var ham, der skrev tek­sten til Mab­les ’ Boom’Boom’ - uden at få en øre for det. Han min­des dej­li­ge ven­ska­ber med Vol­mer- Sø­ren­sen, Ab­bas ’ far’ Stik­kan An­der­s­son og Brød­re­ne Ol­sen. Men alt det kan du læ­se me­re om i ’ Stjer­ne­mø­der’, der ud­kom­mer på for­la­get Pe­op­le’s Press.

I den nye bog ’ Stjer­ne­mø­der’ ser Jo­hn­ny Rei­mar tilbage på et langt og tem­me­lig fan­ta­stisk liv. Fo­to: Jo­nas Van­dall Ørtvig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.