Job­bet fl yt­ter 287 km ve­st­på

Hel­le Serups børn er helt knust over, at mors ar­bej­de fl yt­ter: ’ De be­gynd­te at græ­de og var helt ulyk­ke­li­ge’

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

MO­BI­LI­TET

Hel­le Serup har si­den ons­dag gå­et med per­son­li­ge over­vej­el­ser, som be­rø­rer he­le fa­mi­li­en, der tæl­ler mand, to små børn og for­æl­dre. Hen­des ar­bejds­plads skal snart fl yt­te, og hun ri­si­ke­rer at skul­le vin­ke far­vel til net­vær­ket i Nordsjælland, hvor hun bor. Nyhe­den tog hårdt på bør­ne­ne.

Hel­le Serup fi k ons­dag at vi­de, at hen­des ar­bejds­plads, Dansk Jagt- og Sko­v­brugs­mu­se­um i Hørs­holm, snart skal ryk­ke telt­pæ­le­ne op og fl yt­te 287 ki­lo­me­ter ve­st­på.

Dansk Jagt- og Sko­v­brugs­mu­se­um, som i en men­ne­ske­al­der har haft adres­se i Nordsjælland, skal til Jyl­land som en del af re­ge­rin­gens pla­ner om at fl yt­te 3.900 stats- li­ge ar­bejds­plad­ser fra ho­ved­stads­om­rå­det til provin­sen.

13 me­d­ar­bej­de­re og gam­le mu­se­ums­gen­stan­de skal der­for nu trans­por­te­res til Gam­mel Estrup Her­re­gårds­mu­se­et på Djursland.

» Flyt­ning af fa­mi­li­en bli­ver det vær­ste. Det med at ri­ve he­le net­vær­ket op og be­gyn­de for­fra, det bli­ver hårdt. Det er vær­st for mi­ne børn på syv og ni år, som har kam­me­ra­ter og går i en god skole, « si­ger mu­se­ums­in­spek­tør Hel­le Serup .

Da Hel­le Serup for­kla­re­de de to børn på syv og ni år, at mors mu­se­um skul­le fl yt­te, vak­te det store fø­lel­ser.

Bør­ne­ne græd

» De be­gynd­te at græ­de og var helt ulyk­ke­li­ge, da jeg for­tal­te dem det. De er kom­met me­get på mu­se­et, og de har en tæt til­knyt­ning til ste­det. De tog det hårdt, at mors mu­se­um skul­le luk­ke, « si­ger Hel­le Serup, som ik­ke for­tal­te dem, at hen­des ar­bejds­plads skul­le ryk­ke til Djursland i Jyl­land.

Det bli­ver yderst svært for Hel­le Serup at fl yt­te til Jyl­land. Ik­ke for­di hun har no­get imod et liv i den ve­st­li­ge del af lan­det som så­dan, det er sna­re­re for­di, hun med et snup­s­tag vin­ker far­vel til he­le net­vær­ket og re­la­tio­ner­ne i Nordsjælland, hvor hun bor.

Hen­des mand, der ar­bej­der som af­de­lings­le­der i en fj ern­var­me­virk­som­hed, skal ud at fi nde nye kol­le­ga­er og Hel­le Serups for­æl­dre, som har brug for ple­je og be­søg af fa­mi­li­en, kom­mer til at bli­ve på­vir­ket af hen­des jobs­kift e.

» Mi­ne for­æl­dre og svi­ger­mor har sagt, vi ik­ke skal tæn­ke på dem, men det gør vi jo al­li­ge­vel, « si­ger Hel­le Serup.

Fa­mi­li­en har ik­ke lagt sig fast på, hvad de skal. Over­vej­el­ser­ne går i fl ere ret­nin­ger. Men sik­kert er det, at det bli­ver en om­vælt­ning for fa­mi­li­en, hvis de in­den læn­ge skal boo­ke en fl yt­te­bil og pak­ke.

I alt 13 an­sat­te fra Dansk Jagt- og Sko­v­brugs­mu­se­um skal ud­fl yt­tes til her­re­gårds­mu­se­et i Gam­mel Estrup på Djursland. Iføl­ge re­ge­rin­gens plan skal 3.900 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser fl yt­tes til provin­sen in­den for en år­ræk­ke.

Re­ge­rin­gen øn­sker at ska­be en job­mæs­sigt bed­re ba­lan­ce mel­lem ho­ved­sta­den og provin­sen. Iføl­ge tal fra Mo­der­ni­se­rings­sty rel­sen er der 184.886 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. Re­ge­rin­gen vil bru­ge 400 mil­li­o­ner kro­ner på at fl yt­te 3.900 ar­bejds­plad­ser.

Mu­se­ums­in­spek­tør Hel­le Serups ar­bejds­plads, Dansk Jagt- og Sko­v­brugs­mu­se­um i Hørs­holm, skal flyt­tes til

Jyl­land. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.