For­va­ring for drab på to

BT - - NYHEDER -

DOM

En 29- årig mand er ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster ble­vet idømt for­va­ring for mor­de­ne på en læ­ge og en so­ci­al­rå­d­gi­ver, som han dræb­te, da han i 2014 gik amok på en in­sti­tu­tion i Saks­kø­bing.

TV Øst skri­ver, at man­den, der bo­e­de på forsorgs­hjem­met Saxen­høj, stak læ­gen og so­ci­al­rå­d­gi­ve­ren fl ere gan­ge med en køk­kenk­niv. Læ­gen dø­de på ste­det, mens so­ci­al­rå­d­gi­ve­ren først se­ne­re dø­de af si­ne kvæ­stel­ser. Iføl­ge me­di­et for­sva­re­de den døm­te sig selv i ret­ten med, at han gjor­de det i nød­vær­ge, for­di de træng­te ham op i en krog for at tvangsind­læg­ge ham.

På grund af man­dens til­stand er han ble­vet idømt en an­brin­gel­ses­dom på Sik­rin­gen i Ny­kø­bing Fal­ster.

An­kla­ger­ne ar­gu­men­te­re­de for en dom, der skul­le af­so­nes på Sik­rin­gen. For­sva­re­ren ar­gu­men­te­re­de for, at den nu døm­te 29- åri­ge skul­le sen­des i am­bu­lant be­hand­ling.

Da man­den gik amok, For­va­ring er ik­ke en straf, men en for­an­stalt­ning. Son­drin­gen mel­lem for­an­stalt­ning og straf er ret te­o­re­tisk, og re­elt lig­ger det nær­mest at op­fat­te for­va­ring som en tidsu­be­stemt straf. stak han og­så en be­bo­er ned, og der­for er han og­så ble­vet dømt for for­søg på mand­drab. Des­u­den er han dømt for vold mod ple­je­per­so­na­le og for at væ­re i be­sid­del­se af hash, skri­ver TV Øst. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.