Go­de ti­der for de jy­ske luft hav­ne

BT - - NYHEDER -

Bal­la­den om­kring Ry­a­nair ser ik­ke ud til at ha­ve få­et no­gen ne­ga­tiv eff ekt for Bil­lund Luft havn. De ny­e­ste pas­sa­ger­tal vi­ser der­i­mod en frem­gang på næ­sten 6 pct. i sep­tem­ber i for­hold til sam­me må­ned sid­ste år. Og­så i Aal­borg Luft havn har man grund til at glæ­de sig. Her blev sep­tem­ber den bed­ste må­ned i luft hav­nens 77- åri­ge le­ve­tid.

mod Fe­mern- pro­jek­tet, mens der fra ty sk si­de er kom­met over 3.000. Det og fl ere skridt i den ty ske god­ken­del­ses­pro­ces er iføl­ge den slesvig- hol­sten­ske trans­port­mi­ni­ster Re­in­hard Meyer blandt for­kla­rin­ger­ne på at hver­ken han el­ler trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt ( V) kan gi­ve en ga­ran­ti for tids­pla­nen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.