’’

BT - - NYHEDER - Hel­le Serup, statsan­sat

Flyt­ning af fa­mi­li­en bli­ver det vær­ste. Det med ri­ve he­le net­vær­ket op og star­te for­fra

at de må­ske skal skift e skole og be­gyn­de et nyt liv i Jyl­land. Dis­se over­vej­el­ser skal de ik­ke lig­ge og tum­le med, for­tæl­ler hun.

Ud­fl yt­nin­gen er en del af re­ge­rin­gens plan om at fl yt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ud til dan­ske yder­kom­mu­ner, der suk­ker eft er vækst og beskæf­ti­gel­se.

Hel­le Serup for­kla­rer, at hun tro­e­de, det var en dår­lig vit­tig­hed, da re­ge­rin­gen ons­dag for­mid­dag an­non­ce­re­de,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.