Nød­løg­nen er helt be­gra­vet

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt

BE­TÆNK­NING

Det går ik­ke at stik­ke en nød­løgn, hvis man som mi­ni­ster ik­ke vil – el­ler kan – for­tæl­le sand­he­den til Fol­ke­tin­get.

Med den net­op frem­lag­te be­tænk­ning fra det så­kald­te nød­løgns­ud­valg er be­gre­bet ’ nød­løgn’ lagt en­de­gyl­digt i gra­ven.

» Vi slår fast, at sel­ve be­gre­bet nød­løgn ik­ke har no­gen som helst rets­lig be­tyd­ning. Det vil si­ge, at man som mi­ni­ster ik­ke kan bru­ge nød­løgn som und­skyld­ning for at ly­ve over for Fol­ke­tin­get, « si­ger Jan E. Jør­gen­sen ( V)

Ud­val­get blev ned­sat i de­cem­ber sid­ste år eft er rets­ud­val­gets stu­di­e­tur til Chri­sti­a­nia. Stu­di­e­tu­ren blev med da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødsko­vs ( S) for­kla­ring ud- skudt med be­grun­del­sen, at Kø­ben­havns po­li­ti­di­rek­tør hav­de meldt afb ud. Men det var en nød­løgn, der dæk­ke­de over sand­he­den: En for­tro­lig sik­ker­heds­vur­de­ring.

Sær­ligt or­gan til mi­ni­stre i nød

Sa­gen ko­ste­de Bødskov ta­bu­ret­ten – og hvis an­dre mi­ni­stre frem­over hav­ner i en lig­nen­de si­tu­a­tion, skal de iføl­ge et for­slag fra nød­løgn­ud­val­get ha­ve mu­lig­hed for at for­tæl­le sand­he­den til et sær­ligt or­gan i Fol­ke­tin­get – i ste­det for at ly­ve over for he­le Fol­ke­tin­get.

» Vi fo­re­stil­ler os ik­ke, at det bli­ver et or­gan, der bli­ver rendt på dø­re­ne af mi­ni­stre, som over­ve­jer at ly­ve over for Fol­ke­tin­get. Vi går ud fra, at sel­ve det at gi­ve dem mu­lig­he­den be­ty­der, at de ik­ke vil be­nyt­te sig af den – for­di de fi nder ud af, at det bed­ste er at for­tæl­le Fol­ke­tin­get sand­he­den. «

En­heds­li­sten er stærkt skep­tisk, for­di ’ det kan ri­si­ke­re at bli­ve en ud­van­ding af sand­heds­plig­ten’, men fi nder det bed­re end at ly­ve. BNB

Det ko­ste­de Mor­ten Bødskov ( S) mi­ni­ster­po­sten, at ly­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.