Chris end­te som

Mo­de­ren vid­ste godt, at den var helt gal med søn­nen, mas­se­mor­de­ren Chris Har­per Mer­cer

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

SKOLEMASSAKRE

Mens USA gør bo­et op ef­ter årets 293. mas­se- sky­de­ri. Og mens ni sor­gram­te fa­mi­li­er for­sø­ger at for­stå, hvor­for de­res søn­ner og døtre, der al­le var til­knyt­tet Umpqua Col­le­ge i sta­ten Ore­gon, ik­ke kom­mer hjem igen, teg­ner der sig end­nu en gang et po­rtræt af en en­som og men­talt syg ger­nings­mand, der kun var alt for godt for­be­redt til sin ufat­te­li­ge for­bry­del­se, der fandt sted tors­dag mor­gen.

Så­le­des var den 26- åri­ge Chris Har­per Mer­cer ik­lædt skud­sik­kert ud­styr fra top til tå, han var be­væb­net med tre hånd­vå­ben og én au­to­ma­trif­fel af ty­pen AF 15, og hjem­me­fra hav­de han stu­de­ret tid­li­ge­re mas­se­mor­de­re fra bå­de Charl­ston, hvor ni kir­ke­gæn­ge­re i år blev dræbt, og Newtown, hvor 22 første­klas­sese­le­ver på seks og syv år li­ge før jul i 2012 måt­te la­de li­vet.

Iføl­ge øjen­vid­ner be­gynd­te mas­sa­kren, da Mer­cer ret­te­de en pi­stol imod én af sko­lens læ­re­re og sag­de ’ det her har jeg drømt om i åre­vis’. Iføl­ge de sam­me øjen­vid­ner, der har talt med CNN, spurg­te ger­nings­man­den si­den si­ne of­re, om de var krist­ne. Og hvis de sag­de ja, sva­re­de Mer­cer: ’ Om få se­kun­der vil du mø­de din gud’, hvor­ef­ter han skød dem.

Over­le­ve­de ved at spil­le død

Dis­se foru­ro­li­gen­de op­lys­nin­ger kom­mer bl. a. fra én af de sår­e­de ele­ver, Anast­a­sia Boylan.

Den 18- åri­ge col­le­ge­e­lev, der læ­ste lek­tier, da mas­sa­kren be­gynd­te, blev iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes selv ramt i ryg­gen. Hun så sin læ­rer bli­ve skudt på klos hold. Hun over­hør­te Chris Har­per Mer­cers mor­bi­de spørgs­mål om of­re­nes tro. Og den ene­ste år­sag til, at Boylan ik­ke selv fi­gu­re­rer i døds­sta­ti­stik­ken, er, at hun spil­le­de død, da Mer­cer hen­vendt til hen­de sag­de: ’ Hvad med dig blon­die, hvad tror du på.’

I går be­kræf­te­de po­li­tikil­der, at Mer­cer på ger­nings­ste­det hav­de ef­ter­ladt en slags af­skeds­brev , hvori han bl. a. skrev:

’ Jeg fø­ler, at ver­den er imod mig. Og når jeg an­kom­mer i hel­ve­de, vil djæ­vel­en om­fav­ne mig.’

Af tid­li­ge­re na­bo­er i bå­de Ca­li­for­ni­en og Ore­gon bli­ver Chris Har­per Mer­cer be­skre­vet som ’ ge­nert’, ’ lidt sær’ og ’ alt an­det end ven­lig’.

I et lej­lig­heds­kom­pleks, hvor han før hav­de bo­et sam­men med sin mor Lau­rel Har­per, var han så­le­des tem­me­lig be­ryg­tet blandt na­bo­er­ne.

Of­te sad Mer­cer så­le­des ale­ne på trap­pe­ste­nen og snak­ke­de med sig selv. Han råb­te of­te ad na­bo­er­ne, når dis­se kla­ge­de over hund­el­arm. Og da Lau­ren Mer­cer sid­ste år for­søg­te at få gjort no­get ved lej­lig­he­der­nes ka­ker­lak- pro­blem ved at sam­le un­der­skrif­ter ind fra na­bo­er­ne, for­kla­re­de hun ved hver åben dør: ’ Min søn har nog­le men­tale pro­ble­mer. Og det går ham vir­ke­lig på.’

Chris Har­per Mer­cer var og­så me­get fa­sci­ne­ret af de så­kald­te ir­ske fri­heds­kæm­pe­re fra 70’ er­nes ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion IRA. Især var han an­gi­ve­ligt stor fan af IRAs mi­li­tan­te frak­tion Sinn Fe­in. Og det for­kla­rer og­så, hvor­for Chris Har­per Mer­cer til­sy­ne­la­den­de hver dag var ik­lædt sam­me ’ uni­form’: Kamp­støv­ler, ca­mou­fla­ge- buk­ser og T- shirt.

På en æl­dre dat­ing- hjem­mesi­de in­drøm­me­de Chris Har­per Mer­cer, at han al­drig hav­de haft en kæ­re­ste. Han be­skrev sig selv som ’ indadvendt’. .

Skræm­men­de sta­ti­stik

I USA har mas­sa­kren - den 15. af sin slags mens Ba­ra­ck Oba­ma har væ­ret præ­si­dent, igen sat gang i vå­ben­de­bat­ten. Og selv­om Oba­ma selv er stærk til­hæn­ger af en stram­ning af den ek­si­ste­ren­de vå­ben­lov, så ind­ser USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma og­så, at dén drøm må­ske er umu­lig.

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015

To ele­ver fra sko­len i Ro­se­burg, Ore­gon, for­sø­ger at trø­ste hin­an­den, ef­ter de har er­fa­ret, at fle­re af de­res kam­me­ra­ter er ble­vet dræbt. Fo­to: Reu­ters

Enspæn­de­ren Chris Har­per Mer­cer end­te tors­dag sit liv som mas­se­mor­der, da han skød de man­ge sko­le­e­le­ver. Fo­to: Polaris Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.