’ Yes, gør det … dræb dem al­le!’

BT - - NYHEDER - Poul Høi hoi@ ber­ling­s­ke. dk

AD­VAR­SEL

Ad­va­re­de mas­se­mor­de­ren om, at han vil­le gø­re det?

A4: ’ GØR DET!’ A5: ’ Jeg fo­re­slår, at du går ind i et klas­se­væ­rel­se og for­tæl­ler, at du ta­ger dem som gids­ler og gen­ner dem op i et hjør­ne, og så sky­der du. Hold øje med, at der ik­ke er no­gen, som kan af­væb­ne dig … Hav en kniv i bæl­tet som sid­ste ud­vej, hvis no­gen gri­ber ud ef­ter dit vå­ben.’ Po­li­ti­et ef­ter­for­sker en on­li­ne- dis­kus­sion, som fandt sted 16 ti­mer før sko­le­sky­de­ri­et i den lil­le by Ro­se­burg i sta­ten Ore­gon. Klok­ken 19.19 ons­dag skrev en bru­ger på det soOP: ’ Tak. Bed for mig og tænk på ci­a­le me­die 4Chan, at han næ­ste dag mig.’ vil­le gen­nem­fø­re en sko­le­skyd­ning i A6: ’ Du skal ik­ke bru­ge et jagt­ge­det nord­ve­st­li­ge USA – og han ad­va­vær. Brug en an­grebs­rif­fel og en pi­re­de de an­dre bru­ge­re om ik­ke at gå i stol el­ler to.’ skole, hvis de bo­e­de i det om­rå­de. A7: ’ Hvor­for fin­der du ik­ke en pi­ge

Po­li­tikil­der be­kræf­ter over for flei ste­det for, din be­ta- ta­ber.’ re me­di­er, at de ef­ter­for­sker en samA8: ’ Røv­hul, hvem si­ger, at det har men­hæng, og en­kel­te me­di­er ci­te­rer no­get med pi­ger at gø­re?’ kil­der for, at en sam­men­hæng er A9: ’ Jeg vil be­de til, at du når dit ’ sand­syn­lig’, men det er værd at un­mål og fin­der lyk­ken.’ der­stre­ge, at sam­men­hæn­gen melA10: ’ Hå­ber, at du får high sco­re. lem de­bat­t­rå­den og mas­se­mor­det Tak for ad­vars­len.’ end­nu ik­ke er be­vist. A11: ’ Dræb dem al­le sam­men for os.’Al­le per­so­ner i trå­den op­træ­der som ’ Ano­ny­mous’ ( Ano­nym, red.). A12: ’ Be­ta re­vo­lu­tion nu.’ For for­stå­el­sens skyld har vi gi­vet A13: ’ Det sker snart. Må­ske er den­dem ini­ti­a­let A plus et num­mer, ne gang den store gang...?’ mens den på­stå­e­de ger­nings­mand A14: ’ Du sky­der kun på et co­l­op­træ­der som ’ OP’. le­ge, ik­ke? Mi­ne bedste­for­æl­dre bor

OP: ’ Nog­le af jer fy­re er o. k. Så lad op­pe i det hjør­ne af lan­det.’ væ­re med at gå i skole i mor­gen, hvis De­bat­ten gik i sig selv, ef­ter den I bor i nord­vest … So long.’ på­stå­e­de ger­nings­mand ik­ke gav

A1: ’ Er det en­de­lig Be­ta- op­rø­ret? lyd fra sig. Ef­ter mas­sed­ra­bet i går Hold lav pro­fil, så du ik­ke alar­me­rer våg­ne­de trå­den til li­ve igen, bl. a. po­li­ti­et.’ ( Be­ta- op­rør hen­ty­der til et med føl­gen­de ud­råb. Vi ad­va­rer op­rør mod al­fa- mænd og - kvin­der, mod an­stø­de­ligt sprog. red.) A1: ’ Ho­ly fuck.’

A2: ’ Er det Se­att­le el­ler Port­land, A2: ’ AB­SO­LUT MADMAN.’ OP? Jeg vil hol­de øje med nyhe­derA3: ’ Ho­ly fuk­k­k­kk...’ ne.’ A4: ’ Den ga­le mand gjor­de det...’

OP: ’ Jeg vil ik­ke si­ge me­re. Jeg har A5: ’ Jeg hå­ber, at al­le jer, som an­me­get at for­be­re­de.* spo­re­de ham... en­der i fuck­ing fæng

A3: ’ Vi er li­geg­la­de. Du er pa­te­tisk, sel.’ og det er der­for, in­gen kan li­de dig.’

Bed for mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.