Fly for­s­vun­det i In­do­nesi­en

BT - - NYHEDER -

10 SAV­NES

Et pas­sa­ger­fl y med ti per­so­ner, her­af et barn og to spæd­børn, om bord, for­svandt i går i In­do­nesi­en. Fly­et er fra sel­ska­bet Avi­astar og er af mo­del­len Twin Ot­ter.

Myn­dig­he­der­ne mi­ste­de kon­tak­ten med fl yet, da det var på vej mel­lem de to by­er Ma­sam­ba og Ma­kas­sar, der beg­ge lig­ger på øen Su­lawesi,

Se­ne­ste kon­takt med fl yet var klok­ken 6.36 lo­kal tid - kun 15 mi­nut­ter eft er, at fl yet var let­tet. Det var for­ven­tet til Ma­kas­sar en ti­me se­ne­re, men er al­drig nå­et frem.

Avi­astar har iføl­ge Ci­ty AM meldt fl yet ’ sav­net, for­ment­lig svært øde­lagt’. På Avi­astars Twit­ter- pro­fi l har sel­ska­bet net­op lagt et bil­le­de fulgt af tek­sten:

’ Det­te bil­le­de blev ta­get den­ne mor­gen. Og må­ske er det det sid­ste bil­le­de af PK- BRM Avi­astar’.

Fly­ets for­svin­den væk­ker ek­stra op­sigt, for­di det langt­fra er før­ste gang, at et fl y for­svin­der fra ra­da­ren i den del af ver­den. Det mest kend­te ek­sem­pel er Ma­lay­sia Air­li­nes MH370, der for­svandt spor­løst i marts 2014. Først over et år eft er blev de før­ste vrag­de­le fun­det på øen Re­u­ni­on i Det In­di­ske Oce­an

Avi­astar er et na­tio­nalt sel­skab, der kun fo­re­ta­ger in­den­rigs­fl yv­nin­ger i In­do­nesi­en. Det er på EUs li­ste over fl ysel­ska­ber, der på grund af sik­ker­heds­mang­ler ik­ke har til­la­del­se til at lan­de i EU- lan­de. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.