Ka­si- smyk­ker ser rødt

Pen­ge­ne fos­ser ud af Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sens smyk­ke­fir­ma End­less

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015

ØKO­NO­MI

Bund­linj­en er blodrød i End­less Jewel­ry, der er Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sens for­søg på at gø­re co­me­ba­ck i er­hvervs­li­vet. Smyk­ke­fir­ma­et er kom­met ud med et mi­nus på he­le 68 mio. kro­ner i 2014, vi­ser nye op­lys­nin­ger i det dan­ske sel­skabs­re­gi­ster.

Til­med er et nyt un­der­skud i mil­li­onklas­sen på vej i 2015, op­ly­ser er­hvervs­man­den selv.

» Vi skal reg­ne med et mi­nus igen. Men det bli­ver ik­ke li­ge så slemt som sid­ste år, « si­ger Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen.

End­less’ om­sæt­ning er i dag en vel­be­va­ret hem­me­lig­hed i re­gi­stre­ne, men Jes­per Ni­el­sen op­ly­ser til Ber­ling­s­ke, at den ud­gør ’ fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner’. Mål­sæt­ning hos End­less var at nå en mil­li­ar­dom­sæt­ning in­den for sel­ska­bets før­ste to le­ve­år. Det for­tal­te Jes­per Ni­el­sen til TV2 i 2014. Men den mål­sæt­ning må nu kor­ri­ge­res be­ty­de­ligt.

» Jeg vil nø­dig sæt­te en me­get spe­ci­fik da­to på, for så vil I jo ba­re hol­de mig op på det, men jeg vil tro, at vi skal frem mod 2017 el­ler 2018, « si­ger Jes­per Ni­el­sen.

Un­der­skud­det på de 68 mio. kro­ner Der er en ud­vik­ling, der er ble­vet lagt mær­ke til i smyk­ke­in­du­stri­en.

For­ud­si­ge­li­ge ud­gif­ter

De rø­de tal i regn­ska­bet har Jes­per Ni­el­sen selv to pri­mæ­re for­kla­rin­ger på. Den ene er, at et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med den ame­ri­kan­ske ver­dens­stjer­ne Jen­ni­fer Lopez har væ­ret en dyr om­gang for fir­ma­et. Den an­den er, at det an­gi­ve­ligt har ko­stet enor­me sum­mer for End­less at le­ve­re sær­ligt End­less- in­ven­tar til cir­ka 2.600 af End­less- for­hand­ler­ne, op­ly­ser Ni­el­sen.

» Det ko­ster rig­tig man­ge pen­ge at eks­pan­de­re på den må­de, som vi har gjort, men i ejer­kred­sen har vi valgt at in­ve­ste­re me­get kraftig og så af­skri­ve he­le cir­kus­set på én gang. Af­skriv­nin­ger­ne var pri­mært på møb­ler og Jen­ni­fer Lopez- sam­ar­bej­det, « si­ger han som for­kla­ring på det ne­ga­ti­ve re­sul­tat i 2014.

Fle­re kil­der har over for Ber­ling­s­ke på­pe­get, at End­less’ eks­pan­sion i høj grad bygger på, at End­less har gi­vet for­hand­le­re sær­de­les gun­sti­ge vil­kår, og at man­ge for­hand­le­re har få­et lov til at sen­de dår­ligt sæl­gen­de smyk­ker re­tur til End­less. Net­op den­ne mo­del er kon­tro­ver­si­el i smyk­ke­bran­chen og skul­le iføl­ge en run­dring­ning gen- nem­ført af dag­bla­det Bør­sen ha­ve ført til, at End­less har få­et store mæng­der af pro­duk­ter re­tur.

Jes­per Ni­el­sen læg­ger ik­ke skjul på, at det er svært at ha­ve over­blik over, hvor godt pro­duk­ter­ne egent­lig ryk­ker ude i bu­tik­ker­ne.

Er I sik­re på, at pro­duk­ter­ne sælger godt ude i bu­tik­ker­ne nu?

» Den slags ta­ger tid. Det kan vi slet ik­ke må­le end­nu. Giv mig tre år, og jeg skal for­tæl­le jer, hvor­dan det går, « si­ger Jes­per Ni­el­sen og til­fø­jer:

» Der er jo in­gen pro­duk­ter i ver­den, der sælger sig selv. Det gjor­de P a n d o - ras hel­ler ik­ke. Men det ar­bej­der vi me­get med.

BNB

Sam­ar­bej­det med Jen­ni­fer Lopez har væ­ret en dyr om­gang, og he­le pi­ve­tø­jet skal af­skri­ves i ét hug. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.