- 4.000 kr. spa­ret FO­RE­GÅR EN HULMURSISOLERING

BT - - PRIVATØKONOMI - Eg­ne pri­sen. Fo­to: Nils Meilvang Ef­ter mu­re­ne er iso­le­ret, lap­pes hul­ler­ne med fu­ge­mas­se.

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015

Ener­gi­tilskud

er et til­skud, man kan få fra et gi­vent el­sel­skab, da al­le el­sel­ska­ber i Dan­mark er for­plig­te­de til at ’ op­kø­be’ ener­gi­for­bed­rin­ger. Det til­skud, man kan få, kan va­ri­e­re, afh æn­gigt af hvil­ket el­sel­skab man sø­ger det igen­nem. Man kan sø­ger til­skud­det hos et hvil­ket som helst el­sel­skab, og der­for be­hø­ver det ik­ke at gå gen­nem ens egen ud­by­der. I mod­sæt­ning til hånd­vær­ker­fradra­get skal man kon­tak­te el­sel­ska­bet, før man ud­fø­rer ar­bej­det og ha­ve en god­ken­del­se. El­sel­ska­ber­ne fo­re­ta­ger eft er­føl­gen­de en vur­de­ring af, hvor stor en ener­gibe­spa­rel­se i kWh, renove­rin­gen vil fø­re med sig, og hvor stort et til­skud de vil gi­ve. År­sa­gen til, at sel­ska­ber­ne gi­ver for­skel­li­ge til­skud, er, at de be­reg­ner til­skud­dets stør­rel­se ud fra pri­sen på den strøm, de le­ve­rer. Eft er ar­bej­det er ud­ført, sen­der man det, man modt­og fra el­sel­ska­bet før ar­bej­dets ud­fø­rel­se, samt en fak­tu­ra tilbage til det sted, man har søgt til­skud. Hvil­ke ty per af ydel­ser, man kan få ener­gi­tilskud til, kan ses på Ener­gi­sty rel­sens hjem­mesi­de.

Gen­nem hul­ler­ne blæ­ses der gra­nu­lat ind, som fyl­der hul­mu­ren ud. blev ge­nind­ført af den nu­væ­ren­de re­ge­ring den 23. sep­tem­ber med til­ba­ge­vir­ken­de kraft fra den 1. ja­nu­ar 2015. Man skal selv be­ta­le for det ar­bej­de, man får ud­ført på sin bo­lig. Eft er­føl­gen­de log­ger man ind på Skats hjem­mesi­de og ind­ta­ster hver be­ta­ling i for­bin­del­se med ar­bej­det hver for sig og uden moms. Da man kun kan få fradrag for ar­bejds­løn­nen, er det vig­tigt, at pri­sen for ar­bejds­løn fi gu­re­rer sær­skilt på den fak­tu­ra, man skal ha­ve. Man kan få fradrag på op til 15.000 kr. Ar­bej­det skal væ­re ud­ført se­ne­st den 31. de­cem­ber 2015 og skal be­ta­les se­ne­st den 29. fe­bru­ar 2016 for at væ­re fradrags­be­ret­ti­get. Hvil­ke ty per af ydel­ser man kan få hånd­vær­ker­fradrag til, kan ses på Skats hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.