Gul­vet

BT - - PRIVATØKONOMI -

Gul­vi­so­le­ring kan hur­tigt bli­ve en kom­pli­ce­ret og om­fangs­rig må­de at iso­le­re sit hus på. I nor­ma­le hu­se uden kry­be­kæl­der og ven­ti­la­tions­sy­ste­mer vil man næp­pe kun­ne spa­re me­re end ca. 5 pro­cent af sin var­me­reg­ning. Bor man der­i­mod på en gård, vil der væ­re en kæm­pe be­spa­rel­se, for­di vin­dens træk un­der gul­ve­ne vil ned­sæt­te in­den­dørstem­pe­ra­tu­rer­ne mar­kant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.