Po­r­no- si­te ramt af virus

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk

SMIT­TE­FA­RE

De to hjem­mesi­der Porn­hub og Youporn op­da­ge­de 19. sep­tem­ber 2015, at de var ramt af et så­kaldt malwa­re- an­greb gen­nem en tred­je­parts- re­k­la­me. Der er der­med ri­si­ko for, at du har få­et virus på din com­pu­ter, hvis du har væ­ret in­de på hjem­mesi­der­ne før 19. sep­tem­ber.

Man var dog hur­tig til at fj er­ne den, men med et må­ned­ligt be­søgstal på om­kring 580 mil­li­o­ner og 220 mil­li­o­ner, så er der stor ri­si­ko for at bru­ge­re af hjem­mesi­der­ne er ble­vet ramt af virus, da man ik­ke ved, hvor læn­ge virus­sen hav­de væ­ret på si­tet, skri­ver fl ere me­di­er, her­i­blandt IB Ti­mes.

Malwa­ren ( en sam­men­træk­ning af ma­li­cious og soft wa­re) el­ler virus­set kan ha­ve man­ge for­skel­li­ge funk­tio­ner, ek­sem­pel­vis kan den se, hvad du ta­ster på dit key­bo­ard og der­med se pas­swords til di­ver­se hjem­mesi­der, hvor du ud­le­ve­rer per­son­føl­som­me in­for­ma­tio­ner. Det ond­s­in­de­de pro­gram kan må­ske og­så lå­se he­le din com­pu­ter ned, og så kan de kri­mi­nel­le kræ­ve lø­se­pen­ge, før de lå­ser den op.

Snask i po­r­no- re­k­la­mer­ne

Om de po­r­no­gra­fi ske hjem­mesi­ders pro­ble­mer for­tæl­ler it- sik­ker­hed­s­eks­pert Pe­ter Kru­se fra CSIS Securi­ty Group :

» Det er fak­tisk mal­ver­ti­sing, der er ta­le om. Det er jeg 99 pro­cent sik­ker på. Det er en tek­nik, som kri­mi­nel­le bru­ger, hvor de kø­ber re­k­la­me­ban­ne­re, der ser le­gi­ti­me ud, og så læg­ger de no­get ind­hold i re­k­la­mer­ne, som gør, at de kan æn­dre det fra en nor­mal re­k­la­me til en re­k­la­me, der le­ve­rer malwa­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.