’ Gift ved før­ste blik’ – nu med se­xo­log

In­gen af par­re­ne fra for­ri­ge sæ­son er sam­men i dag

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Fo­to: DR

FI­RE NYE PAR

In­gen af de ni æg­te­par, der blev gift i DR- se­ri­en ’ Gift ved før­ste blik’, er ble­vet sam­men. Al­li­ge­vel sen­der tv- ka­na­len en ny sæ­son af det po­pu­læ­re dat­ing­pro­gram fra 13. ok­to­ber.

550 dan­ske­re hav­de meldt sig – her­af 400 kvin­der – og ud af dem har fi­re eks­per­ter sam­men­sat fi­re på pa­pi­ret per­fek­te par, der alt­så er ble­vet gift uden no­gen­sin­de at ha­ve mødt hin­an­den.

Men hvor­dan kan man for­sva­re at la­ve den ty­pe kær­lig­hed­s­eks­pe­ri­ment, når æg­te­ska­ber­ne ik­ke hol­der?

» Vi tror jo sta­dig på pro­gram­met. Det er sinds­sygt re­le­vant net­op nu og ram­mer li­ge ned i den livspro- ble­ma­tik, som man­ge dan­ske­re står over­for. 1,6 mio. af os le­ver ale­ne, og vi har en skils­mis­se­ra­te på 46 pct. Det vil­le væ­re fint, hvis vi var gla­de for det, men vi sø­ger jo ef­ter kær­lig­he­den som al­drig før, « for­tæl­ler So­fia From­berg, der er re­dak­tør på DR, til BT.

Der­for har DR og­så æn­dret lidt på kon­cep­tet. Eks­per­ter­ne, der nu tæl­ler tre psy­ko­lo­ger - én me­re end tid­li­ge­re - hvoraf én og­så er se­xo­log og én an­tro­po­log, får en me­re frem­træ­den­de rolle i pro­gram­met, så de med­vir­ken­de kan spar­re med dem om de­res æg­te­skab.

» De kan bå­de rin­ge til og mø­des med eks­per­ter­ne for at få råd og vej­led­ning i hø­je­re grad end tid­li­ge­re, « for­kla­rer From­berg.

Sam­ti­dig får se­er­ne mu­lig­hed for at bli­ve klogere på dat­ing og par­for­hold:

» Det nye i den­ne sæ­son er, at vi får et stør­re ind­blik i, hvor­for eks­per­ter­ne har mat­chet par­re­ne, som de har. Hvor­for pas­ser de sam­men, og hvad er de­res ud­for­drin­ger? Og hvor­dan kan man lø­se dem? På den må­de får se­er­ne no­get vi­den og nog­le værk­tø­jer, som de og­så kan bru­ge i de­res par­for­hold – el­ler man­gel på sam­me, « for­kla­rer hun.

Før­ste af­snit af ’ Gift ved før­ste blik’ bli­ver sendt tirs­dag 13. ok­to­ber klok­ken 20 på DR1.

Eks­per­ter­ne får en stør­re rolle i det po­pu­læ­re pro­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.