T er mit HJER­TE nu’

Hjer­te­trans­plan­ta­tio­ner i Dan­mark har 25 års ju­bilæum. Leif Jøns­son var en af de før­ste, der fik et nyt hjer­te

BT - - NYHEDER - Bo Højland bo­hj@ ber­ling­s­ke. dk

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015

HJERTESAG:

HJERTETRANSPLANTATION

Et sted i Skan­di­navi­en er der ble­vet sluk­ket for en re­spira­tor, og en fa­mi­lie har sagt far­vel.

Et sted i Dan­mark har en per­son få­et sit livs vig­tig­ste opkald: der er et match.

En kirurg ar­bej­der på høj­tryk på at ud­ta­ge hjer­tet på af­dø­de. In­den for fi­re ti­mer skal det slå vi­de­re i bryst­kas­sen på dan­ske­ren.

Sce­ne­ri­et oven­for har ud­spil­let sig ca. 400 gan­ge i Dan­mark, og i dag er det præ­cis 25 år si­den, den sven­ske kirurg Gösta Pet­ter­s­son, som den før­ste i Dan­mark trans­plan­te­re­de et men­ne­ske­hjer­te.

Selv om man ude i ver­den har fo­re­ta­get hjer­te­trans­plan­ta­tio­ner med suc­ces si­den mid­ten af 70er­ne, var det først i 1990, at Fol­ke­tin­get vedt­og hjer­ne­dødskri­te­ri­et.

Nu kun­ne man er­klæ­re en per­son for død, hvis al ak­ti­vi­tet i hjer­nen var stop­pet. Der­med var vej­en ba­net for at ud­ta­ge or­ga­ner, der sta­dig var i li­ve, hvis af­dø­de var re­gi­stre­ret or­gan­do­nor.

En ny mo­tor

Leif Jøns­son var den an­den per­son i Dan­mark, der fik et nyt hjer­te – syv da­ge ef­ter den før­ste hjertetransplantation.

» Det før­ste år tænk­te jeg da lidt over det, men nu ser jeg det som en mo­tor. Det er ik­ke en an­dens hjer­te, det er mit hjer­te nu. I hver­da­gen tæn­ker jeg al­drig over, at jeg er trans­plan­te­ret. «

Or­de­ne kom­mer fra 57- åri­ge Leif Jøns­son, der om få da­ge kan fejre en slags 25 års fød­sels­dag. Han er fak­tisk lidt af en sen­sa­tion, da hjer- te­trans­plan­te­re­de i gen­nem­snit­tet le­ver i 12- 13 år, hvis de over­le­ver det før­ste år ef­ter ope­ra­tio­nen.

For selv om det nye hjer­te ik­ke fejl­er no­get, vil krop­pen prø­ve at af­stø­de det, da im­mun­for­sva­ret op­fat­ter det som et frem­med­le­ge­me. Trans­plan­te­re­de skal der­for væ­re på im­mun­dæm­pen­de me­di­cin re­sten af li­vet, hvil­ket kan med­fø­re, at krop­pen ik­ke kan be­kæm­pe in­fek­tio­ner, og kræft­syg­dom­me nem­me­re op­står.

For Leif Jøns­son, der fik skif­tet sit hjer­te på grund af en syg­dom, der gjor­de, at hans op­rin­de­li­ge hjer­te vok­se­de sig for stort, har trans­plan­ta­tio­nen haft enorm be­tyd­ning:

» Da vi ind­led­te trans­plan­ta­tions­pro­gram­met, måt­te do­nor­hjer­ter ik­ke væ­re over 40 år gam­le. Langt de fle­ste do­nor­or­ga­ner er nu og­så i 40er­ne. Her er ri­si­ko­en for at dø un­der om­stæn­dig­he­der, hvor man kan væ­re do­nor, hø­jest, « for­tæl­ler over­læ­ge Finn Gust­af­sson, le­der af Rigs­ho­spi­ta­lets Hjer­te­cen­ter:

Kor­te­re ind­læg­gel­ses­tid

» Før i ti­den dø­de folk of­te i tra­fi­ku­lyk­ker, men i dag er bi­ler de­sig­net så­dan, at hvis man skul­le dø i en ulyk­ke, er man sjæl­dent eg­net til do­na­tion. I dag kom­mer do­nor­hjer­ter hyp­pigst fra per­so­ner, der har få­et en hjer­ne­blød­ning. «

Der er og­så stor for­skel på, hvor læn­ge man er ind­lagt. Da Leif Jøns­son fik sit nye hjer­te for 25 år si­den, var han var iso­le­ret på en ho­spi­tals­stue i seks uger, hvor trans­plan­te­re­de i dag kan ven­de hjem ca. en uge ef­ter ope­ra­tio­nen.

Sel­ve ud­skift­nin­gen af hjer­tet har og­så gen­nem­gå­et en ud­vik­ling:

» Ved en trans­plan­ta­tion be­hol­der man lidt af sit eget hjer­te, men man be­hol­der me­get min­dre, end man gjor­de i gam­le da­ge. Den­gang be­holdt man næ­sten he­le sit eget høj­re for­kam­mer, hvil­ket gjor­de, at man end­te med to si­nusknu­der, hvil­ket of­te gav ryt­me­for­styr­rel­ser, « for­tæl­ler Finn Gust­af­sson.

Si­nusknu­der er knu­der af mu­skel­cel­ler, der ud­sen­der en elek­trisk puls, og der­med sty­rer hjer­tets ryt­me.

For Leif Jøns­son er 25 år med et nyt hjer­te in­gen­ting, og han reg­ner med at hol­de i man­ge år end­nu: » Min ko­ne har snak­ket om, at vi skal hol­de en fest på års­da­gen, men det har jeg sagt, at hun først får lov til at gø­re, når det er 50 år. «

I 25 år har hjer­te­trans­plan­ta­tio­ner stå­et på li­sten over dan­ske kirur­gers eks­per­ti­se. Bå­de ope­ra­tion og ef­ter­be­hand­ling er si­den for­bed­ret mar­kant, men at man al­le­re­de den­gang kun­ne sit kram, er Leif Jøns­son et spr­æl­leven­de be­vis på. Han var den blot an­den i Dan­mark, der fik en hjertetransplantation, og han har nu le­vet med det nye hjer­te i 25 år.

Fo­to: Óla­fur Ste­i­nar Gests­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.