Stil­hed i sko­ven før st

I mor­gen erobrer lø­ber­ne Dy­re­ha­ven i det 47. Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­løb

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

E- LØB

Dy­re­ha­ven ån­de­de dyb ro i går, men det var stil­hed før stormen. I dag be­gyn­der op­sæt­nin­gen til årets stør­ste og fest­lig­ste sko­v­tur med start- og må­l­om­rå­de og den lange, im­po­ne­ren­de fla­gal­lé på bak­ken op mod Fortu­nen.

Og i mor­gen på sla­get el­le­ve ly­der start­skud­det til den 47. ud­ga­ve af ver­dens æld­ste mo­tions­løb, Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet, ar­ran­ge­ret af Kø­ben­havns Idræts- Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT.

Så langt øjet ræk­ker står de man­ge tu­sin­de lø­be­re og ven­ter på skud­det. For­u­de ven­ter de klas­si­ske 13,3 ki­lo­me­ter på den smuk­ke ru­te gen­nem Dan­marks na­tio­nalskov.

» Et ube­skri­ve­ligt smukt syn, « si­ger hjer­te­læ­gen og lø­bets idé­mand, Pe­ter Sch­no­hr, om ud­sig­ten fra ’ Bro­en’ over start­fel­tet.

Han bak­kes op af fru Er­na Iversen, ali­as sku­e­spil­le­ren Pe­ter Lar­sen, som for 19. gang fy­rer den af som Sch­no­hrs ’ as­si­stent’.

625.626 lø­be­re i al­de­ren 4- 96 år har gen­nem åre­ne gen­nem­ført Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet, som hur­tigt blev et for­bil­le­de for løb i man­ge lan­de.

Si­den 1969 har BT hyl­det E- lø­bets hur­tig­ste mand og kvin­de med et sølv­fad, og che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen over­ræk­ker søn­dag præ­mi­er­ne til vin­der­ne.

Tra­di­tio­nen tro har Eløbs­ve­te­ra­nen Nils Carlsen fra Sten­strup Ju­vel­er ud­sat en kost­bar lod­træk­nings­præ­mie, et Cho­pard halscol­li­er i 18 ka­rat hvid­guld med tre ’ Hap­py Di­a­monds’ til en vær­di af 21.600 kr.

E- da­gen er en fa­mi­lie­dag, og sSom no­get nyt er der an­sigts­ma­ling for de små. De yng­ste til­sku­e­re kan bli­ve ma­let som sko­vens flot­te dyr.

I sko­vens dybe, stille ro - el­ler stil­hed før stormen. Så­dan så der ud i går i Dy­re­ha­ven. Fo­to: Pe­ter Fred­berg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.