Ny forsk­ning: Mo­tion i pil­le­form på vej

BT - - NYHEDER - An­na Gotts­chalck Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LIVSTILSSYGDOMME

Du har hørt det man­ge gan­ge før. Mo­tion er sundt. Man får me­re ener­gi, kom­mer i bed­re hu­mør og så er det ik­ke mindst et ef­fek­tivt mid­del mod en ræk­ke livs­stils­syg­dom­me som blandt an­dre over­vægt, ty­pe 2- di­a­be­tes, for­hø­jet blod­tryk og åre­for­kal­k­ning.

Men snart kan du - for­ment­lig - op­nå de sam­me resultater, men uden at be­væ­ge dig.

For en grup­pe for­ske­re har fun­det ud af, hvad det er, der præ­cis sker i mus­k­ler­ne, når vi dyr­ker mo­tion. Resultater- ne kan bru­ges til at ud­vik­le en pil­le med sam­me ef­fek­ter.

» Det helt store per­spek­tiv er, at det gi­ver mu­lig­hed for at bru­ge den­ne vi­den i ud­vik­lin­gen af nye læ­ge­mid­ler, der har til for­mål at ef­ter­lig­ne de po­si­ti­ve ef­fek­ter af mo­tion, « si­ger pro­fes­sor Ben­te Ki­ens, der er en af de dan­ske for­ske­re bag re­sul­ta­tet, i en pres­se­med­del­el­se.

Hjælp til han­di­cap­pe­de

For­sker­grup­pen for­ud­ser, at en mo­tionspil­le kan bli­ve et me­get vig­tigt be­hand­lings­mid­del til de men­ne­sker, der har svært ved at få nok mo­tion.

» For en del men­ne­sker – med store han­di­cap el­ler ek­strem over­vægt – er mo- tion ik­ke en be­hand­lings­mu­lig­hed. Der­for er det es­sen­ti­elt at fin­de an­dre må­der at be­hand­le dis­se men­ne­sker på. Og det er den­ne nye vi­den et skridt på vej­en til, « si­ger en af de an­dre dan­ske for­ske­re bag re­sul­ta­ter­ne, pro­fes­sor Jør­gen Wo­jtaszewski.

Pro­jek­tet er et sam­ar­bej­de mel­lem en for­sker­grup­pe fra Mo­le­kylær Fy­si­o­lo­gi ved In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og en grup­pe af for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Syd­ney, Au­stra­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.