Eli­ten bræn­der for at vin­de

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

FA­VO­RIT­TER­NE

Ere­mi­ta­ge­lø­bet er lø­bet, som den dan­ske lang­di­stan­ce­e­li­te bræn­der for at vin­de.

Er der stor pre­sti­ge i et dansk mester­skab, ve­jer en sejr i Dy­re­ha­ven i ver­dens æld­ste mo­tions­løb end­nu tun­ge­re, og der­for er der al­tid høj klas­se i det tra­di­tions­ri­ge løb i sko­ven.

I Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet søn­dag lig­ner det hos mæn­de­ne en kamp mel­lem 2013- vin­de­ren Ab­di Hakin Ulad og Hen­rik Them, som tre gan­ge er ble­vet nr. to i Dy­re­ha­ven, men end­nu al­drig har vun­det.

I kvin­de­klas­sen står kam­pen om sølv­tø­jet står mel­lem vin­de­ren i 2012, Sa­ra Sig Møl­ler, det 18- åri­ge su­per­ta­lent An­na Emilie Møl­ler og den ke­ny­ansk­fød­te og dansk­gif­te Kø­ge- pi­ge Syl­via Ki­be­ren­ge.

Hår­de kon­kur­ren­ter

25- åri­ge Syl­via Ki­be­ren­ge kom til Dan­mark i maj 2012 som au pair og har end­nu ik­ke dansk pas. Der­for kun­ne hun ik­ke bli­ve dansk me­ster på halv­ma­ra­ton, selv om hun med sin for­nem­me per­son­li­ge re­kord, 1.12.59, var godt et halvt mi­nut hur­ti­ge­re end An­na Holm Bau­mei­ster.

Spurt­stær­ke An­na Emilie Møl­ler er dansk me­ster på 1.500 og 5.000 me­ter og bli­ver far­lig for Sa­ra Sig Møl­ler og Syl­via Ki­be­ren­ge, hvis hun er med hjem på den ku­pe­re­de ru­te.

Sa­ra Sig Møl­ler vandt hos kvin­der­ne i 2012 og er blandt fa­vo­rit­ter­ne på søn­dag. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.