’ Jeg mød­te ver­dens

Dansk for­fat­ter har skre­vet en bog bl. a. om sit mø­de med kvin­den, der myr­de­de 300- 400

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Tryl­le­kunst­ner og for­fat­ter Jes­per Grønkjær fik en van­vit­tig idé. Sam­men med ven­nen Tho­mas Vove­mod Lüt­ken vil­le han spre­de smil i Hon­du­ras. Et land, dob­belt så stort som Dan­mark, gen­nem­sy­ret af kri­mi­na­li­tet - og hvor der i snit be­gås 20 mord om da­gen. Un­der­vejs mød­te han

kvin­den med den tvivls­om­me ti­tel ’ en af ver­dens stør­ste mor­de­re’. BT har mødt Grønkjær, der har skre­vet bo­gen ’ Smil på Dø­de­ns Ave­nue’ om si­ne op­le­vel­ser. Kvin­den, der sat­te sig ved café­bor­det, lig­ne­de så man­ge an­dre 33- åri­ge mel­le­ma­me­ri­kan­ske kvin­der. Ma­ria Isa­bel kun­ne ha­ve sid­det i en re­cep­tion i et stort fir­ma i Hon­du­ras’ ho­ved­stad Te­guci­gal­pa. Må­ske me­re stylet end den ty­pi­ske re­cep­tio­nist, og må­ske med en en­kelt el­ler to pla­sti­ske ope­ra­tio­ner i ba­ga­gen.

Men Jes­per Grønkjær vid­ste, at den un­ge kvin­de som for­hen­væ­ren­de le­der af en af ver­dens mest skrup­pel­lø­se ban­der stod bag et sted mel­lem 300 og 400 mord. Hun hav­de selv be­gå­et de fle­ste.

Han hav­de hørt hi­sto­ri­er om den­gang, hun gik ind i en bus og skød samt­li­ge pas­sa­ge­rer. Om den­gang hun be­or­dre­de sin ban­de til at put­te dæk ned over en fan­ge og der­ef­ter sæt­te ild til ham. El­ler da hun for at hø­re si­ne of­re skri­ge skar hu­den af dem først.

Kvin­den ved café­bor­det var med an­dre ord den personificerede ond­skab i en grad, som in­gen dan­ske­re kom­mer til at mø­de, med­min­dre man in­dreg­ner kri­ge. Ver­dens on­de­ste kvin­de.

Ver­dens far­lig­ste kvar­ter

Af­stan­den fra Dan­mark til Hon­du­ras er 9.000 km. Hvis den men­tale af­stand kun­ne gø­res op i ki­lo­me­ter, vil­le der væ­re mindst li­ge så langt fra det tryg­ge østjy­ske vil­lakvar­ter, som Jes­per Grønkjær nor­malt bor i, til Dø­de­ns Ave­nue i Hon­du­ras.

Kvar­te­ret har fle­re gan­ge få­et den tvivls­om­me uof­fi­ci­el­le an­er­ken­del­se som ver­dens far­lig­ste kvar­ter. Mø­det med den tid­li­ge­re ban­de­le­der var en kul­mi­na­tion på Jes­per Grønkjærs rej­se til det hær­ge­de mel­le­ma­me­ri­kan­ske land, som he­le 80 pct. af den narko, der kom­mer til USA, har væ­ret igen­nem.

Un­der­vejs be­søg­te de ho­spi­ta­ler, var med på po­li­tira­zzia, mød­te of­re for den kon­stan­te vold, der med en ken­ders ord er ved at ud­ryd­de sig selv, som bo­e­de på ga­den.

» Der er ri­ge­lig vold og ka­ta­stro­fer i ver­den. Min ven Tho­mas og jeg har et pro­jekt kø­ren­de ved si­den af vo­res nor­ma­le job. Vi har rejst med det før bl. a. blandt inka­ef­ter­kom­me­re i An­des­b­jer­ge­ne i Peru, drag qu­e­ens i New York, hvor vi selv klæd­te os ud som drag qu­e­ens - el­ler som cow­boys i Te­xas, « si­ger Grønkjær.

» Jeg tror, at al­le men­ne­sker i ud­gangs­punk­tet er født som go­de. In­gen fø­des som on­de. Jeg kan se det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.